RFHL Göteborg

Adress Vegagatan 48A
  413 11 Göteborg
Telefon 031-82 51 91, 031-82 15 64
Epost kontakt@rfhl-goteborg.com

Vi har öppet måndag och torsdag mellan kl. 9.00 – 14.30.

Vi erbjuder Grupp Nada kl. 11.50 båda dagarna och det går även bra att boka in enskild Nada akupunktur.

Du kan också boka in enskilda samtal för att få råd och stöd vid olika beroendeproblem (främst läkemedel).

De nätverk som vi är med i är Brukarrådet på Östra Sjukhusets beroendemottagning, som jobbar för mer brukarinflytande i vården och att patienterna skall slussas vidare till brukarföreningarna.

Recovery nätverket som är initierat av Social Resurs för de föreningar som får bidrag från dem.

NSPHig nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg.

Styrelsen RFHL Göteborg

Ordförande:
Anders Spegel

Vice ordförande:
Thomas Sonefors

Ledamöter:
Henrik Ragnevi, Marie Wiklund, Mattias Birath, Karl Wahlman, Connie Don Marco

Suppleant:
Peter Dolving

I början av 1960-talets Göteborg samlades en grupp vänner, deras anhöriga samt stödpersoner. Vännerna hade hållit kontakten med varandra före och under en ”legalförskrivningsperiod på tidiga sextiotalet” och hade behov av en fast punkt, en lokal där man kunde mötas och ett inackorderingshem grundades ifall de behövde stöd dynget runt. GFHL- Göteborgsföreningen för Hjälp åt Läkemedelsmissbrukare bildades den 22 april 1966.

Grundtankarna i form av ett värdigt bemötande, att få hjälp att lösa problem såsom arbete, bostad, fritid ledde till att föreningens styrelse redan 1970 inrättade en kuratorstjänst. Denne rekryterade personer till föreningens inackorderingshem, till studiecirklar i batik, syslöjd, läderverkstad, senare också keramik, tryckverkstad mm. Jämsides var denne kurator också talesperson för enskilda personer inför domstol, olika myndigheter mm i syfte att stärka utsatta personers livsvillkor.

Tidigt på 70-talet kom en kontaktverksamhet till stånd vars mål var att bryta människors ensamhet och underlätta anknytning.

Debattklimatet på 70-talet var stundtals hätskt. Där fanns krafter som försökte underminera dåvarande GFHL-s verksamhet. Verksamheten frodades trots små ekonomiska medel, men med stora medmänskliga insatser från frivilliga krafter. Den redovisades regelbundet, leddes av engagerade styrelser: ständig granskning av den egna verksamheten blev ett bra instrument för fortsatt utveckling av avdelningens arbete.

Redan på 70-talet observerade GFHL kvinnors speciella situation i samband med förekomst av droger i deras liv och ett gediget samarbete med flera advokater, domstolar, samt socialtjänst ledde under 80-talet till att RFHL-G startade en ”Rättsgrupp”. Verksamheten servade ett hundratal
familjer med råd, stöd under perioder då dessa familjers barn var placerade på familjehem resp barnhem eller andra institutioner. RFHL-G var närvarande på en hearing på Barnbyn Skå som sedermera ledde till bildandet av RFFR (Riksförbundet för Familjers Rättigheter). Samtidigt var vi aktiva i Onsdagsgruppen, som bestod av representanter för narkomanvården i Göteborg och samlades en gång om året med Måndags- och Tisdagsgrupper från övriga Sverige, till en konferens som bekostades och organiserades av Socialstyrelsen. Periodvis innehade RFHL-G ordförandeskapet i onsdagsgruppen.

Tillsammans med Riksförbundet har avdelningen under alla år av dess existens arbetat för övergripande socialpolitiska mål som skulle underlätta behandlingen, livet för människor som utvecklat ett problematiskt förhållande till droger. Den snäva narkotikapolitiken med en straffsats för eget bruk, allt längre fängelsestraff mm marginaliserade människor mer än den hjälpte dem att utvecklas. En RFHL-slogan från dessa år står sig tyvärr fortfarande idag: ”Missbrukade människor blir missbrukare”.

Blandmissbruket ökade enormt under årtionden och antalet människor med en beroendeproblematik likaså. För en person med en beroendeproblematik var det svårt före och ännu svårare från och med slutet av 80-talet. Dessa ”skulle bort” från innerstaden, de billiga bostäderna i tex Haga och Annedal revs och vår målgrupp flyttades till förorterna med ett ännu större utanförskap som följd. För RFHL-G var det inte ovanligt att före alla andra höja ett varningens finger vad gäller det växande tablettmissbruket. Vi var ensamma i Göteborg med att kunna erbjuda verksamma metoder för att få kontroll på sitt eget beroende samt bli av med det. Nedtrappningsgrupperna träffades regelbundet, många människor fick den hjälp de behövde och kunde fortsätta med ett värdigt liv. Under 90-talet tillkom RFHL’s Missionärsverksamhet som riktade sig enbart till människor som var aktuella inom Kriminalvården. Samtidigt fortsatte RFHL-G’s kurativa insatser och samtalsgrupper kring läkemedelsberoende. I Ett flerårigt projekt: ”Mottagandet” utvecklades kontakter med andra föreningar, som utbildades och stöttades för att kunna ta emot personer med en beroendeproblematik. Anställda bereddes möjlighet att för första gången få professionell handledning för psykosocialt arbete inom avdelningen.

Inackorderingshemmet hade sedan länge blivit en egen Stiftelse, men hade under alla verksamhetsår en representant från RFFL-G i sin Stiftelsestyrelse. Inackorderingshemmet upphörde på sena nittiotalet, verksamheten flyttade in till Göteborg och fortsatte som en dagverksamhet för enbart kvinnor i behov av dagligt psykosocialt stöd.

Under 2000-talet flyttade RFHL-G till en förort i Göteborg, nu enbart med externt finansierade anställningar, sk lönebidragstjänster. Engagemanget i beroendeproblematiken orsakad av mediciner fortsatte. Tillskapandet av trädgårdsprojektet Return innebär att en arbetsgrupp bestående av RFHL- medlemmar nu arbetade i kunders trädgårdar mot betalning. Avdelningens anställda utbildar sig i att kunna ge Nada-akupunktur och Raindroppsbehandlingar. En fångvårdsombudsman är numera stationerad på avdelningen. Avdelningen är även medlem i styrelsen för Göteborgs Rättighetscenter. RFHL-G är åter igen tillbaka i centrala Göteborg och fortsätter med informationsarbete i skolor och på högre utbildningar och verkar som tidigare för en human vård och behandling av människor med en beroendeproblematik samt deras anhöriga. Fokus är människors rättigheter, frigörelse, hälsa och lika behandling!

Samarbetspartners

Följ oss