Stadgar

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL)

Antagna vid Riksförbundets årsmöte, den 28 april 2018

§1 Målsättning

Mom. 1 RFHL är ett förbund som organiserar människor som använder eller innehar ett bruk av läkemedel/narkotika och/eller med psykisk ohälsa och/eller lever i social utsatthet eller som är intresserade av att arbeta med dessa områden.

Mom. 2 RFHL verkar för ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering. För att uppnå detta mål arbetar RFHL med att stärka de sociala rättigheterna som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta socialt utsatta gruppers organisering för att dessa ska kunna kämpa för sina rättigheter.

Mom. 3 RFHL arbetar utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, samt är partipolitiskt och religiöst obundet

§2 RFHL:s organisation

RFHL bedriver verksamhet på följande organisatoriska nivåer:
Riksförbundet
Medlemsförening som organiserar medlemmar över hela landet.
Medlemsförening på läns- eller regional nivå.
Medlemsförening på lokal nivå.
Ansluten grupp.
Lokala ombud.

§2a Medlemsförening

Mom. 1 Medlemsförening arbetar i enlighet med riksförbundets målsättning och de ytterligare riktlinjer valda organ fastställt.

Mom. 2 Medlemsförening väljs in av förbundsstyrelsen.

Mom. 3 Medlemsförening skall anta stadgar som skall godkännas av förbundsstyrelsen.

Mom. 4 Medlemsförening skall senast en månad efter årsmöte till förbundskansliet översända verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse avseende närmast föregående kalenderår.

Mom. 5 I varje medlemsförening skall finnas en medlemsansvarig

Mom. 6 Medlemsförening skall registrera sina medlemmar i sina medlemsregister.

§2b Ansluten grupp

Mom. 1 Ansluten grupp har uttryckt en vilja att vara en del av RFHL, gett viss verksamhetsbeskrivning och blivit invald av förbundsstyrelsen.

Mom. 2 Ansluten grupp delar värderingarna i §1.

Mom. 3 Ansluten grupps arbetsformer regleras av gruppen själv.

Mom. 4 Stadgar, verksamhetsberättelse skall tillsändas förbundskansliet.

Mom. 5 Ansluten grupp har rätt till stöd och service från förbundskansliet.

Mom. 6 Ansluten grupp har förslag och yttranderätt samt rösträtt på riksförbundets årsmöte.

§2c Ombud

Mom. 1 Ett ombud är en eller flera personer som representerar RFHL i en stad/ort eller region där det inte finns en etablerad lokalförening.

Mom. 2 Villkoret för att bli ett ombud är att man vill arbeta tillsammans med riksförbundet för våra idéer.

Mom. 3 Ombudet är organisatoriskt knutet till förbundskansliet.

Mom. 4 Ombud har rätt till stöd och service från förbundskansliet.

§3 Medlemskap

Mom. 1 Medlemskap i RFHL erhålls genom erläggande av medlemsavgift i en medlemsförening ansluten till riksförbundet.

Mom. 2 Medlemskap erfordras för val av förbundsstyrelse, årsmötesombud och andra förtroendeuppdrag inom RFHL.

Mom. 3 Förbundsstyrelsen äger rätt att utse enskild person, som verkat för och i riksförbundets anda samt på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka RFHL, till hedersmedlem.

Nytillkomna hedersmedlemmar presenteras av förbundsstyrelsen vid ordinarie årsmöte. Hedersmedlemskap innebär permanent medlemskap i riksförbundet.

§4 Årsmöte

Mom. 1 Årsmötet är RFHL:s högst beslutande organ. Årsmötet skall hållas vart annat år i senast april månad.

Mom. 2 Röstberättigad medlem med mindre än 50 medlemmar får utse ett ombud.
Röstberättigad medlem med 50 – 100 medlemmar får utse två ombud, röstberättigad medlem med över 100 medlemmar får utse 3 ombud. Framräkning av ombud görs av förbundskansliet på antalet inrapporterade medlemmar som vid månadsskiftet november-december året före årsmötet finns registrerade i det centrala medlemsregistret.

Mom. 3 Vid årsmötet bör förbundsstyrelsens ledamöter och Riksförbundets förtroendevalda revisorer närvara.

Ombud, som tillika är medlem av förbundsstyrelsen äger inte rösträtt i frågor rörande förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse, ej heller i frågan rörande ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Övriga ledamöter av förbundsstyrelsen, riksförbundets revisor och anställd personal äger yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Riksförbundets årsmöten är offentliga på det sätt som förbundsstyrelsen väljer.

Mom. 4 Val och omröstning sker öppet såvida inte annat beslutas. Vid lika röstetal avgör lotten. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid val av förbundsordförande gäller dock att en ordförandekandidat måste erhålla hälften av de avgivna rösterna plus en för att bli vald. Vid personval skall sluten omröstning tillämpas.

Mom. 5 Senast fyra månader före årsmötet skall riksförbundets röstberättigade medlemmar få en första kallelse till årsmötet med angivna datum för årsmötet samt antalet ombud som röstberättigad medlem är berättigad till. Senast två månader före årsmötet skall motioner samt de preliminära namnen på årsmötesombuden och deras suppleanter vara inrapporterade till riksförbundet. Årsmöteshandlingar skall vara ombuden samt medlemsföreningar tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Mom. 6 Det ankommer på förbundsstyrelsen att redovisa den gångna årsmötesperiodens verksamhet, föreslå verksamhetsinriktning för den kommande årsmötesperioden samt besvara inkomna motioner. Enskild medlem, medlemsförening samt ansluten grupp har rätt att inge motion till årsmötet.

Mom. 7 Vid ordinarie årsmöte skall alltid följande ärenden finnas på dagordningen:

1. Årsmötets öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av mötesordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt övriga redovisningshandlingar från den förflutna årsmötesperioden
7. Anmälan av revisionsberättelsen
8. Frågan om fastställande av balansräkning
9. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
10. Behandling av motioner och propositioner
11. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val av förbundsordförande
14. Val av vice ordförande
15. Val av förbundsstyrelse och suppleanter
16. Val av föreningsrevisor
17. Val av valberedning
18. Årsmötets avslutning

§5 Extra årsmöte

Mom. 1 Extra årsmöte skall hållas när förbundsstyrelsen så beslutar eller på begäran av minst en tredjedel av medlemsföreningarna.

Mom. 2 Extra årsmöte skall endast behandla sådana frågor som har föranlett dess sammankallande.

Mom. 3 Om deltagande, rösträtt och omröstningsförfarande eller andra frågor gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet vid ordinarie årsmöte.

§6 Förbundsstyrelsen

Mom. 1 Förbundsstyrelsen leder riksförbundets verksamhet och är under tiden mellan årsmötena riksförbundets högsta beslutande och verkställande organ. Förbundsstyrelsens arbete grundar sig på stadgar, program och årsmötesbeslut för riksförbundet.

Mom. 2 Förbundsstyrelsen består av sju ordinarie ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande samt två suppleanter som träder in i den turordning som fastställts av årsmötet. Suppleanter äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens möten.

Mom. 3 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande, vid lika röstantal har ordförande utslagsröst. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år och vid styrelsemötena skall protokoll föras.

Mom. 4 Om antalet styrelseledamöter under en årsmötesperiod minskar till antal så att
beslutsmässigheten riskeras kan styrelsen i samråd med valberedningen, vid ett tillfälle under en årsmötesperiod, utse och tillsätta högst två ledamöter att sitta årsmötesperioden ut som röstberättigade ledamöter av styrelsen. Styrelsen och valberedningen ska vara eniga i sitt beslut om kandidaternas lämplighet.

Mom. 5 Kallelser och handlingar skall utsändas till styrelsens ledamöter senast en vecka före styrelsemötet, om inte speciellt viktiga ärenden motiverar kort varsel.

Mom. 6 Förbundsstyrelsen har att tillsätta de utskott som den finner nödvändiga. Utskotten ansvarar inför verkställande utskottet.

Mom. 7 Förbundsstyrelsen ska utse ett verkställande utskott bestående av förbundsordförande, kanslichef samt en person knuten till förbundskansliet. Verkställande utskottet bereder ärenden som skall behandlas av förbundsstyrelsen, verkställer av styrelsen fattade beslut samt leder förbundskansliets arbete. Verkställande utskottet protokollför sina möten och lämnar fortlöpande protokollen till förbundsstyrelsen. Verkställande utskottet får besluta om summor upp till en beloppsnivå som är fastställd.

§7 Förvaltning, revision och firmatecknare

Mom. 1 Riksförbundets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – 31 december.

Mom. 2 Förbundsstyrelsen skall före den 1 mars till av förbundsstyrelsens utsedd auktoriserad revisor överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende närmast föregående verksamhetsår. Redovisningshandlingarna skall vara undertecknade av förbundsstyrelsen.

Mom. 3 Årsmötet skall välja en föreningsrevisor samt suppleant för att granska att riksförbundet och styrelsen arbetar i linje med av årsmötet fattade beslut. Därtill skall en auktoriserad revisor utses av förbundsstyrelsen för granskning av riksförbundets räkenskaper.

Mom. 4 De år riksförbundet inte håller årsmöte skall de i riksförbundet utsedda revisorer granska förbundsstyrelsens redovisningshandlingar för föregående verksamhetsår samt ge kommande årsmöte beslutsrätt i frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen.

Mom. 5 Riksförbundets RFHL:s firma tecknas två i förening.

§8 Valberedning

Mom. 1 Valberedningen skall bestå av minst en och högst tre ledamöter med en sammankallande.

Mom. 2 Valberedningen skall till nästvarande årsmöte lägga förslag till förbundsordförande, vice förbundsordförande, fem förbundsstyrelseledamöter samt två suppleanter.

Mom. 3 Valberedningen skall till nästvarande årsmöte lägga förslag till ny föreningsrevisor och till ny valberedning.

Mom. 4 Valberedningen skall i sitt arbete med att hitta nya kandidater till förtroendeposterna ta olika hänsyn för att få till en så bra spridning som möjligt beträffande kön, intressen för olika sakfrågor förbundet arbetar med, egen erfarenhet av beroende, psykisk ohälsa eller social utsatthet, utbildningsnivå samt andra mått valberedningen anser vara viktigt för RFHL:s utveckling.

Mom. 5 Valberedningens förslag är en del av årsmöteshandlingarna.

Mom. 6 Rätten att nominera delegater gäller till dess att valet genomförs.

Mom. 7 Valberedningen har rätt att närvara vid all verksamhet riksförbundet anordnar.

Mom. 8 Valberedningens ledamöter får inte inneha styrelse- eller revisorsuppdrag inom riksförbundet.

§9 Uteslutning

Mom. 1 Enskild medlem som motarbetar riksförbundets målsättning eller medvetet bryter mot organisationens stadgar och därigenom skadar RFHL:s verksamhet kan uteslutas av förbundsstyrelsen. Ett uteslutningsbeslut skall meddelas den berörde inom en månad. Om ej så sker är beslutet ogiltigt. Utesluten medlem stängs med omedelbar verkan av från föreningsverksamheten. Utesluten medlem kan inom trettio dagar överklaga beslutet till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen skall i sådant fall på närmast följande förbundsstyrelsemöte upphäva eller fastställa beslutet. Vid uteslutning av enskild medlem fordras alltid två tredjedels majoritet av förbundsstyrelsen.

Mom. 2 Medlem som uppenbart motarbetar RFHL:s målsättning kan uteslutas av förbundsstyrelsen. Vid uteslutning av medlem krävs tre fjärdedels majoritet vid förbundsstyrelsens möte. Utesluten medlem stängs med omedelbar verkan av från föreningsverksamheten men kan överklaga beslutet vid nästkommande årsmöte.

§10 Stadgeändring

Mom. 1 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet med två tredjedels majoritet eller två på varandra följande årsmöten, varav den ena måste vara ordinarie.

Samarbetspartners

Följ oss