Sprutbyte, så här tycker vi på RFHL!

RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, har beretts tillfälle att svara på remisspromemoria om ändring av lagen (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler.

I en remisspromemoria från Socialdepartementet föreslår man en ändring i den lag som öppnar upp för sprututbyten i landet. Man tar bort kravet på märkning av sprutor som delas ut i sprututbyten.

Detta är förbundets åsikter i frågan:

Frågan om samhället skall tillhandahålla rena sprutor till narkotikaberoende personer i intravenöst missbruk har länge varit omdiskuterad i Sverige och är det fortfarande på sina håll. Motståndarna till verksamheten menar att det är att ge dubbla signaler att å ena sidan förbjuda och kriminalisera narkotikaanvändning och på den andra sidan erbjuda rena sprutor till att användas för att den kriminaliserade verksamheten skall kunna praktiseras så riskfritt som möjligt.

Motståndarna till sprutbyten menar att det är positivt att narkotikaberoende personer riskerar att drabbas av blodsmitta och att denna risk innebär avskräckning från att börja och ett incitament för att sluta. Man menar implicit att om samhället erbjuder rena sprutor till narkomaner försvinner avskräckningen, fler personer fortsätter att missbruka intravenöst och nya personer tillkommer.

Argumentationen saknar stöd i forskning men har ändå vunnit gehör i många olika politiska församlingar i stat, kommun och landsting. Det finns ett motstånd mot sprututbyten inom många partier.

Det var detta motstånd som låg bakom att den lag som öppnade upp för sprututbyten präglades av kompromisser. Lagen kläddes med en rad krav, för att försvåra och fördyra verksamheten med syfte att så få sprutbyten som möjligt skulle öppnas i landet. Ett av dessa var att sprutorna som skulle användas i sprututbyten skulle vara märkta. Det visade sig dock att detta krav inte gick att uppbringa eftersom det inte finns några spruttillverkare i världen som kan göra detta till en rimlig kostnad. Lagstiftningen och lagstiftarna hade alltså väldigt lite förankring i verkligheten. En talande bild för den svenska narkotikapolitiken och lagstiftningen på området.

På grundval av att verkligheten knackat på dörren vill man nu ändra lagen och ta bort kravet på märkta sprutor som man alltså inte kunnat efterleva under de nio år lagen varit i kraft. Det finns en del andra moment i lagen som har lika lite förankring i verkligheten, t.ex. att man måste ha fyllt 20 år för att få hämta rena sprutor. Detta trots att det är väl känt att många personer som fastnar i tungt narkotikamissbruk börjar i betydligt yngre år än så. Och att hepatit C är så vanligt hos svenska narkotikamissbrukare och smittar så lätt att många blir smittade av hepatit C vid några av de första tillfällena de använder orena sprutor.

Genom att sätta upp denna märkliga åldersgräns gör lagstiftaren smittskyddsåtgärden sprututbyte mindre effektiv än vad den kunde vara. Det är mycket , mycket märkligt.

Ett annat märkligt inslag i lagen är att ”Endast personer som kan anses bosatta i ett landsting som har beviljats tillstånd får delta i sprututbytesverksamhet i det landstinget.” Även denna skrivning gör insatsen sprutbyte mindre effektiv ur smittskyddssynpunkt och ger intravenösa missbrukare bosatta i vissa landsting större möjligheter att hålla sig smittofria än intravenösa missbrukare bosatt i ett annat landsting med politiker som fattat ett annat beslut. Hur detta sammanfaller med Hälso- och sjukvårdslagens skrivningar och påbud om en jämlik vård över landet är svårt för att itne säga omöjligt att se.

RFHL anser följande apropå förslag till lagändringar:

– Vi ställer oss bakom förslaget till att ta bort kravet på märkning av sprutor.

– Vi anser vidare att 20-årsgränsen och kravet på att vara bosatt i ett landsting som fått tillstånd till sprutbyte för att kunna hämta ut rena sprutor ur ett sprutbyte borde slopas. Detta för att dessa regler minskar den smittoskyddande effekten på åtgärden sprututbyte.

– Vi föreslår även en generell översyn av lagen med syfte att göra det enklare och billigare för landsting och kommuner att starta och driva sprututbyten.

Stockholm den 20 mars 2015

För RFHL

Per Sternbeck, förbundssekreterare

Samarbetspartners

Följ oss