Socialstyrelserapport

Socialstyrelsens rapport Förskrivning av psykofarmaka till placerade barn och ungdomar är en nedslående läsning. Det är rätt skrämmande siffror även om man naturligtvis måste hålla i minnet att det inte är ett tvärsnitt av svenska ungdomar som blir placerade utan man får anta att psykiska/psykiatriska avvikelser kan vara bidragande orsak till placeringen.

Förskrivningen av psykofarmaka i allmänhet bland ungdomar ligger på cirka 3,5 procent men bland placerade är siffran tio gånger högre. Det är påfallande att för många blir det det första mötet med psykofarmaka. Dessutom är fler än en vårdenhet inblandade i förskrivningen vilket leder till fler preparat. En allmän regel är annars att man ska vara försiktig med förskrivning av psykofarmaka till barn och unga eftersom långtidseffekterna inte är kända.

Allmänt kan sägas att bland placerade ungdomar är andelen med ADHD-medicin betydligt högre än bland ungdomar i allmänhet (Det gäller i högre utsträckning på HVB-hem än på SiS ungdomsenheter.) Detta gäller även för antipsykotika som ligger 30 ggr högre bland placerade än bland icke placerade. Dessutom ges det utan att man har någon psykiatrisk diagnos såsom till exempel schizofreni. Anti-psykotika ges som lugnande och stämningsstabiliserande. För båda dessa läkemedelsgrupper gäller även att de ges i mycket högre dos än bland icke placerade barn och ungdomar. Man bör dock komma ihåg att den neuropsykiatriska problematiken med hög samsjuklighet vad gäller andra störningar var påtaglig bland placerade ungdomar.

Här finns hela rapporten.

Samarbetspartners

Följ oss