Samhällsfaktorer skapar hemlöshet

Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten och utestängningen från bostadsmarknaden i Sverige 2011 genom att tillfråga myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer.

Kartläggningen visar att allt fler stängs ute från den ordinarie bostadsmarknaden. Man är hänvisad till sociala boendelösningar som försökslägenheter, träningslägenheter, sociala kontrakt eller till att vara inneboende. Samtidigt minskar antalet personer som helt saknar bostad och sover ute.

I gruppen hemlösa personer finns numera en lägre andel som har de problem som traditionellt förknippas med hemlöshet, det vill säga missbruk och psykisk ohälsa. Det är särskilt tydligt bland dem som är födda utanför Sverige. Dock måste påpekas att missbruksproblem och psykisk ohälsa alltjämt är en betydande problematik i gruppen som helhet.

Hemlöshet är ett sammansatt problem där många faktorer spelar in. Förankring på arbetsmarknaden har en central betydelse. Av kartläggningen framgår att ytterst få av personerna har lönearbete. Ekonomiskt bistånd är en vanlig inkomstkälla. Det rör sig alltså i stor utsträckning om personer som står utanför arbetsmarknaden. Eftersom många hyresvärdar inte godkänner ekonomiskt bistånd som inkomst utestängs personerna också från den ordinarie bostadsmarknaden.

Hemlöshet är både en socialpolitisk och en bostadspolitisk angelägenhet. Både individuellt anpassat stöd i boendet och strukturella förändringar behövs för att hemlöshet ska kunna motverkas.

I en kommentar till rapporten säger RFHLs ordförande Sonja Wallbom:

– Hittills har det funnits en stark tendens i samhället att se hemlöshet som individens eget fel. Det är individen som knarkar, som inte betalar hyran, som missköter sig etc. Socialstyrelsens nya kartläggning visar tydligt att det istället är fattigdom, en usel bostadspolitik och social utestängning som skapar hemlöshet. Sedan är det ju anmärkningsvärt och skrämmande att kommunernas socialtjänster inte tar till sig nya metoder som Housing First utan istället fortsätter med sina boendetrappor trots att man vet att de inte fungerar. Det är en social rättighet att ha en bostad!

Läs kartläggningen här

Samarbetspartners

Följ oss