Öppet brev till alla medlemmar

Helgen den 5-7 juni träffades den nya styrelsen för RFHL riks för sitt första möte. Där bestämde vi att detta öppna brev ska publiceras. Den demokratiska processen, och det val som gjordes på kongressen i Riddarhyttan, mynnade ut i valet av befintlig styrelse men ledde också tyvärr till en splittring, något som vi alla beklagar djupt. Vi tappade, tyvärr, också två i styrelsen innan vi ens hade haft första mötet. Rolf och Dean kan olyckligtvis inte medverka i styrelsearbetet på grund av arbetsmarknadsregler.

Så på vårt första möte fick en av våra suppleanter gå in på en fast ordinarie plats. De flesta av oss som valdes in i styrelsen är ganska nya i sina uppdrag och blickar kanske därför mer framåt än bakåt. Därför vill vi i styrelsen säga att vi välkomnar alla som vill vara kvar och beklagar de som väljer att göra på annat sätt. Samtidigt så önskar vi alla lycka till och hoppas att det kanske i framtiden kan finnas öppningar för ett samarbete.

I RFHL:s stadgar står det att RFHL ska verka för ett jämlikt och rättvist samhälle och det utgör grunden för att uppnå RFHL:s huvudmål: ”Ett samhälle utan beroende av narkotika och beroendeskapande läkemedel, och utan social utslagning. Därför verkar RFHL för de sociala rättigheter i Sveriges grundlag som erkänner alla invånares rätt till liv, hälsa, bostad och arbete.

En viktig del i RFHL:s arbete för att stärka de sociala rättigheterna är att på olika sätt stötta utsatta gruppers organisering och att motverka utanförskap. RFHL arbetar med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund, samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt. Det kan vara bra att titta på hur stadgarna ser ut, för att bli påmind om för vilka RFHL finns till och med vilket syfte RFHL ska jobba. Stadgar är också ett bra sätt att hitta det fokus som ska finnas i det fortsatta arbetet med RFHL.

Efter första helgen kunde vi konstatera att vi är en arbetande styrelse som är engagerade i mycket och har många tankar om framtiden. Vi ser alla fram emot att få arbeta i RFHL och alla de föreningar som finns i den gemenskapen. Under styrelsens första möte lades fokus på att se hur RFHL ska kunna gå framåt och leva efter mottot att vara en organisation som inte fördömer de som redan är dömda.

I styrelsesamtalen fanns tankar om på vilket sätt RFHL ska kunna finnas till för människor som behöver en andra chans. Idéer och tankar stöttes och blöttes under helgen samtidigt som vikten av delaktighet blev ett ledord som hela tiden återkom i samtalen. Styrelsen vill att RFHL ska spegla den verksamhet som finns ute i landet och finnas till för de föreningar som anslutit sig till organisationen. Den nya styrelsens vision skulle man kunna sammanfatta med orden: delaktighet, synliggörande och mänsklighet. Delaktighet: vårt mål är att alla ska kunna känna delaktighet och samhörighet, att alla ska känna att de har en del i RFHL oavsett vilken landsända man bor i. För att nå det målet behövs synliggörande: att se alla utifrån de förutsättningar var och en har, både som person och om förening. Och mänsklighet: att vi som styrelse, föreningarna och som individer ska finnas på den svages sida och vara medmänniskor.

Vilka är vi som sitter i styrelsen?

I den nya styrelsen finns en majoritet av brukare, den egna erfarenheten ser vi som en styrka. Men det finns även annan kompetens, vi ser oss som en styrelse som kompletterar varandra och har stor bredd. Förutom den egna erfarenheten finns det akademiska meriter, studier och arbetslivserfarenhet i socialt arbete, författare, fritidsgårdsarbete, praktiskt yrkesarbete, barn o ungdomsledare, projekt, behandlingsassistent, kommun och landstingspolitiker, lärare, personal och behandlingsansvarig behandlingshem, socialpsykiatrin, hjärnkollsambassadör, anhörig eget beroende, beteendevetare, sociologi, krispsykologi, konflikthantering, kriminologi, psykologi, psykoterapi, queer och sexualitet, socialpedagogik, MHFA utbildning, ledarskap, juridisk kompetens, SKL samverkansutbildning, svenska kyrkans olika roller, attityd och bemötande utbildning, internationellt transport och spedition programmerare, ekonomi och företagsutbildningar, fil Mag. etnolog, högskoleexamen i socialt arbete, psykisk ohälsa, utanförskap mm

Samarbetspartners

Följ oss