Lagligt försätta opiatpatienter i livsfara

socialstyrelsen-logoNär man stänger av en patient från ett metadon- eller buprenorfinprogram vet sjukvården att patienten med största säkerhet återfaller i ett användande av svart metadon, buprenorfin eller heroin. Man är därmed också i högsta grad medveten om att försätter patienten i ett livsfarligt tillstånd. Hur rimmar detta med grundlagens skrivningar om rätten till hälsa, och med Hälso och sjukvårdslagens skrivningar om god vård? Denna fråga ställde vi till Socialstyrelsen. Efter lång tid fick vi äntligen svar. Svar vi inte var nöjda med eftersom Socialstyrelsen nogsamt undvikit att besvara frågorna.

I hälso- och sjukvårdslagen, HSL, står följande:
”2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Lag (1997:142).”
”2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård.”
”2 c § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa.”

Heroinberoende- ett tillstånd av kraftig överdödlighet

I Socialstyrelsens publikation Heroinberoende- en kunskapsöversikt, från 2004 beskriver Socialstyrelsens egna experter heroinberoende som ett sjukdomstillstånd med en 60 gånger högre dödlighet än personer som inte är heroinberoende. Personer som befinner sig i läkemedelsassisterad behandling har en 5-6 gånger högre dödlighet än personer som inte är heroinberoende.

Socialstyrelsens föreskrifter

I Socialstyrelsen nya föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling av opiatberoende som började gälla 2010 fanns trots denna kunskap regeln om avstängning från programmen kvar: “11 § En läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende ska avbrytas, om en patient trots särskilda stöd- och behandlingsinsatser inte kan förmås medverka till att syftet med behandlingen uppnås och patienten”

RFHLs frågor

I RFHLs brev till Socialstyreslen anförde vi följande:
RFHL menar att uteslutningsparagrafen i Socialstyrelsens föreskrifter för läkemedelsassisterad behandling strider mot skrivningarna i Hälso- och sjukvårdslagen.
De skrivningar som finns i uteslutningsparagrafen om medicinska risker skall viktas mot den 60 ggr ökade dödligheten som Socialstyrelsen själv skriver om. Inget av de tillstånd som beskrivs i denna paragraf utgör högre risk än detta.
På andra håll i världen gör man inte samma bedömningar angående de medicinska riskerna vid. t.ex. sidomissbruk och där skrivs heller inte människor ut från programmen. Istället ökar man behandlingsinsatserna. Varför är inte samma regelverk tillämpligt i Sverige?

Vi avslutade med tre frågor:
Hur motiverar Socialstyrelsen uteslutningsparagrafen?
Finns jämförbara skrivningar i annan lagstiftning på sjuk- och hälsoområdet?
Vilken instans kan pröva denna fråga rättsligt?

Socialstyrelsens svar

Efter ett par månader fick vi svar från Socialstyrelsens avdelning för Regler och Tillstånd. De som svarade var juristerna Linda Almqvist och Mathias Wallin.
De svarade på den första frågan att alla patienter har rätt till en god och säker vård enligt HSL och att “ En god och säker vård innebär att en behandling under vissa omständigheterkan tvingas avbrytas. I annat fall kan oacceptabla risker för patienten och/eller omgivningen uppstå”.

De konstaterar vidare att det inte finns motsvarande lagstiftning någon annanstans på hälso- och sjukvårdens område och att det inte finns någon instans som kan överpröva en läkares beslut om att avbryta en patients deltagande I läkemedelsassisterad behandling. De hänvisar alltså till befintliga lagar och till varje läkares individuella ansvar och bedömningar och berättar i nästa mening att ingen kan utkräva ansvar av en läkare.

Det är alltså enligt Socialstyrelsen tillåtet för en läkare att skriva ut patienter till ett tillstånd med 60 ggr ökad dödlighet med hänvisning till patientsäkerhet. Och ingen kan överpröva beslutet oavsett om man skrivits ut på felaktiga grunder eller inte.

Gerhard Larsson har uppmärksammat detta problem i den nyss förelagda Missbruksutredningen. Han har där föreslagit att det ska bli väsentligt svårare att skriva ut patienter ur läkemedelsassisterad behandling för opiatberoende.

Samarbetspartners

Följ oss