Socialpolitik

500 kronor extra per månad gjorde dem friskare

Bättre ekonomi kan ha större effekt mot psykisk ohälsa än mediciner, visar en färsk undersökning hos Blekinge kompetenscentrum.

Hundra Karlskronabor med psykiska sjukdomar, och som ekonomiskt lever på marginalen, fick under nio månader 500 kronor extra per månad utan krav på motprestation eller redovisning. När deras livskvalitet mättes under och efter studien fann man att gruppen gjorde betydliga förbättringar i fråga om ångest och depressionssymtom, rapporterar P4 Blekinge.

Överraskande var också att försökspersonernas behov av sluten psykiatrisk vård minskade kraftigt under studiens gång, enligt undersökningens vetenskapliga ledare Alain Topor.

Jag tror att för vissa människor kan pengar vara en väsentlig del i att de får en bättre psykisk hälsa. Det visar sig att en del av det som vi inom psykiatrin tror är psykiska problem kanske är sociala problem, säger han.

Läs mer

Patienter har inget med läkemedel att göra

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet kommer idag en nyhet om att statssekreteraren Agneta Karlsson ”tar emot ett femtontal aktörer för att gemensam utarbeta en nationell plattform för det fortsatta arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet.”

(mer…)

Självskadepatienter skrivs fortfarande in på rättspsyk

linda webÅr 2009 kom den första stora debatten om att tvångsvårdade självskadepatienter satt på rättpsykiatriska kliniker runt om i landet. Det var då inte något som gemene man hade någon aning om. Många frågade sig: VARFÖR? HUR KUNDE DETTA VARA MÖJLIGT? Att personer som ”bara” skadar sig själva blir inlåsta med andra som är dömda för brott.

På rättspsyk för tredje gången – som självskadepatient

2011 kom boken ”Slutstation Rättspsyk” ut och debatten tog ny fart om hur vården såg ut och upplevdes av oss från insidan. Återigen lovades att det skulle bli ett slut, att självskadepatienter inte fick och inte skulle skickas till Rättpsyk. Det skulle förbjudas helt. Trots det hålls vi än idag, år 2013, inlåsta med personer som begått kriminella handlingar. Vi, ofta unga kvinnor, lever fortfarande med framför allt dömda män. Vi får uppleva misshandel av vårdare, fritagningsförsök och personer med händerna fastspända i midjebälte för att minimera möjligheten att skada andra. Själv är jag för tillfället intagen på just en rättspsykiatrisk avdelning. För tredje gången i ordningen.

(mer…)

Alltför många barn omhändertas

Socialstyrelsen har släppt en rapport om placerade barns mående. En rapport som beskrivs som alarmerande. I SVD redogörs för siffror om omhändertaganden och konsekvenser för barnen. Artikelförfattarnas recept för att lösa problemen är att barnets bästa skall stå i centrum och socialsekreterare måste ges bättre kompetens.

Alltför många barn omhändertas

Vad artikeln inte tar upp, är grundproblemet – att alltför många barn omhändertas och att alltför få föräldrar får stöd i att klara sin föräldraroll.
I artikeln fokuseras uteslutande på de placerade barnen. Men var finns fokus på att arbeta inom socialtjänsten för att barn skall kunna bo kvar hemma hos sina föräldrar. Inom RFHL möter vi i vårt arbete kvinnor (det är främst ensamstående kvinnor som förlorar sina barn) som inget hellre vill än att vara förälder till sina barn. Deras bemödanden möts av en myndighet som överger föräldern. Föräldern förväntas att utan stöd och hjälp förändra sitt liv på ett sådant sätt att det skall passa den utredande socialsekreteraren.

(mer…)

Fotboll är viktigare än socialfall!

oklogoIdrottsrörelsen har fått ökade bidrag med 346 % under de senaste tio åren- de sociala rörelserna en värdelös Överenskommelse. Men vi jobbar på ändå som nyttiga idioter!

Under de sista tio åren har idrottsrörelsen fått bidrag på 1,7 miljarder kronor av staten. Det är en ökning på 346 % jämfört med för tio år sedan uppger idrottsforskaren Johan R. Norberg vid Malmös Högskola. Under samma tid har statens bidrag till de sociala rörelserna legat stilla. Liksom kommunernas och landstingens bidragsgivning. I praktiken har det offentligas bidrag till de sociala rörelserna och föreningslivet minskat eftersom man heller inte fått kompensation för de årliga kostnadshöjningarna. Denna urholkning har skett under samma tid som regeringen med Göran Hägglund i spetsen sjungit de sociala rörelserna lov och prisat frivilligarbetet på det sociala området.

(mer…)

Psykiatrilagsutredningen – ännu mer tvång

För drygt en månad sedan lade Psykiatrilagsutredningen sitt förslag till förändringar av de lagar som styr tvångspsykiatrin och rättspsykiatrin. I stora drag kan man säga att utredningens förslag förstärkte statens och psykiatrins rätt att utöva tvång och tvångsåtgärder mot sina medborgare.

Utredningen har ett uttalat överhets- och myndighetsperspektiv och snuddar inte ens vid frågor om vårdens innehåll och patienternas rättssäkerhet och villkor. Det får andra göra.

(mer…)

Kan man tänka sig en evidensbaserad politik?

På UFOLDs (Uppsala – Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) paneldebatt i Universitetsaulan i januari, så trodde man inte det.

Det skulle handla om hur forskningen kan bidra till en bättre situation i samhället, när det gäller drogberoende och alla de problem som följer med droger. Men forskning kan ge argument för politikerna om man vågar lyssna. Låt oss titta på fakta.

(mer…)

Samhällsfaktorer skapar hemlöshet

Socialstyrelsen har kartlagt hemlösheten och utestängningen från bostadsmarknaden i Sverige 2011 genom att tillfråga myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer.

Kartläggningen visar att allt fler stängs ute från den ordinarie bostadsmarknaden. Man är hänvisad till sociala boendelösningar som försökslägenheter, träningslägenheter, sociala kontrakt eller till att vara inneboende. Samtidigt minskar antalet personer som helt saknar bostad och sover ute.

(mer…)

Förnekelse som maktinstrument

Krönika av Per Sternbeck

Ett av de allra mest effektiva sätten för en makthavare att slippa lösa samhällsproblem är att förneka att problemen finns. Ett annat sätt är att acceptera att problemen finns men att dessa beror de på människorna som har problemen. Båda dessa metoder praktiseras ivrigt av makthavare på personer ur RFHLs medlemsgrupper.

Makt och makthavare finns på flera nivåer i det svenska samhället även om förnekelsen av detta är stor. Ett av de allra mest maktbaserade och odemokratiska systemen vi har i samhället är sjukvården och i sjukvården har läkarna en närmast oinskränkt makt i förhållande till patienterna. Kanske i kraft av en större kunskapsbas men lika ofta i kraft av den egna sociala positionen. Som patient är man utlämnad utan riktiga rättigheter till en ofta anorektiskt nedbantad sjukvårdsapparat som alltsomoftast gör som den själv vill och behagar trots utställda löften om annat. Har man en bakgrund som beroende får man dessutom räkna med ett dåligt bemötande och en betydligt sämre vård än andra vad gäller t.ex. smärtlindring. Det pratas mycket litet om detta i svensk sjukvård. Just därför är problemen så stora. Om man vill se dem.

(mer…)

Fattigdom skapar missbruk

Boendesegregationen slår hårt i våra tre största städer, visar en studie med över 76 000 barn och ungdomar.

– Frågan måste upp på den politiska dagordningen, säger forskaren Eva Sellström.

Fler undersökningar visar att det i fattiga områden är fler kvinnor som röker eller är överviktiga under graviditeten och fler barn som har låg födelsevikt. Det är också 73 procent högre risk att hamna på sjukhus på grund av drogmissbruk för den som bor i ett fattigt bostadsområde jämfört med den som bor i ett rikt bostadsområde, visar den senaste studien i raden.

Läs mer här

Samarbetspartners

Följ oss