Läkemedel

Om spice och ADHD-medicin bland unga

adhdSveriges Radio P4 Västerbotten rapporterar om att polis och ungdomar i Umeå hävdar att snacket bland ungdomar inte längre handlar om spice utan om ADHD-mediciner. Det stämmer säkert. Att spiceanvändningen har gått ner är det många källor som har förmedlat sedan i våras. P4 för fram att ingen riktigt vet varför men återger att en polisman tror att ungdomarna blivit skrämda.

Att ungdomar påverkats av skriverierna i media under 2014 när spice kopplades till flera dödsfall stämmer förmodligen också. Men det är som polismannen är inne på bara en liten del av förklaringen. Det finns andra delförklaringar också. Inte minst att de substanser som ersatte tidigare spice-varianter efter narkotikaklassningen vid senaste årsskiftet inte gav det rus som efterfrågades. Det i sin tur kan ha sin förklaring i att i andra delar av världen används fortfarande de varianter som orsakade de svenska problemen förra hösten/vintern, och därmed finns det inga större incitament för producenter att lansera nya potenta substanser enbart för den i sammanhanget lilla svenska marknaden. Att ropa hej innan man kommit över ån är alltså dumt.

(mer…)

Internetapotek – ett växande problem

lakemedelTidigare har fokus på problem med internethandel främst rört så kallade nätdroger. Men det finns en allt för lite uppmärksammad annan aspekt på problematiken – handeln med falska läkemedel.

I en artikel i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften The Lancet finns en intressant artikel. Det handlar om en rapport som tar upp utvecklingen och problematiken kring försäljning av receptbelagda läkemedel över internet. Handeln med falska läkemedel är omfattande, en mångmiljardindustri.

(mer…)

Kan man lita på forskning?

seroxatFrågan om man kan lita på forskning borde kunna besvaras med ett direkt och enkelt ”ja”. Och i tider då orden ”vetenskap” och ”evidens” betyder mycket för såväl politik som praktik borde det vara oomtvistat att man kan lita på den vetenskapliga forskning som publiceras i vetenskapliga artiklar. Särskilt när det handlar om behandlingsmetoder för livskritiska förhållanden.

I onsdags publicerade The BMJ (tidigare British Medical Journal) en ny analys av ”Studie 329”. Denna studie var en central studie i läkemedelsindustrins utveckling. Vad den nya forskningen avslöjar, samt avslöjanden om omständigheter kring förfarandet då denna forskning publicerades, är att det är långt ifrån självklart att svaret är ja på ovanstående fråga.

(mer…)

Deprimerade äldre blir inte hjälpta av SSRI

Många äldre med depression blir inte hjälpta av antidepressiva läkemedel. Däremot kan psykologisk behandling som problemlösningsterapi lindra depressionssymtomen hos personer över 65 år. Det konstaterar SBU i en ny rapport.

Läs hela artikeln i Läkartidningen

Reaktioner på vårt temanummer om ADHD

Då vårt sista nr av Oberoende väckte starka reaktioner i många olika kretsar bl.a. Attention så tycker jag det är på sin plats att de som företräder människor med adhd-diagnoser får möjlighet att ge sin syn på detta temanummer. Därför publicerar vi detta brev dels på hemsidan och dels i nästa nummer av Oberoende.

Inger Forsgren

Ordförande RFHL

Attentions svar

RFHL:s temanummer om ADHD beskriver ADHD-behandling som ett sätt att medicinera bort samhällsproblem. Det är ett återkommande tema i flera av artiklarna och även beskrivningen på förstasidan. Vi på riksförbundet Attention reagerar på hur ADHD och läkemedelsbehandling beskrivs och vilka slutsatser som dras i tidningen.

Forskningen kring ADHD har i många år sett att ADHD till stor del beror på en medfödd brist i dopaminnivåerna i hjärnan. Dopaminbristen ligger bakom många ADHD-symtom och läkemedelsbehandlingen med centralstimulerande medel avser att minska denna brist. Behandlingen bidrar till att förbättra uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

Frågan vi ställer oss är varför detta är så kontroversiellt att man ägnar en hel tidning åt det? Brist på dopamin är inblandat i många tillstånd t ex Parkinson och RLS (Restless-legs-syndrome), och dessa behandlas med läkemedel som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Ändå uppmärksammas dessa somatiska diagnoser inte i tidningen. Vi undrar varför. Vad är egentligen skillnaden? Vår tolkning av artiklarna i tidningen Oberoende är att medicin i form av dopaminersättning ifrågasätts när det handlar om behandling av psykiatriska tillstånd, till skillnad mot fysiska sjukdomar där det inte ifrågasätts överhuvudtaget.

Kontroverserna kring ADHD-diagnosen är inte nya och diagnosen har ifrågasatts länge både på samhällsnivå och bland enskilda tyckare. ”Är det inte ändå lite spring i benen som är problemet?”, ”Om du bara skärper till dig så kan du klara det.” En av de senaste trenderna är att ifrågasätta ADHD utifrån perspektivet ”är det rimligt att det är så många som får diagnos?”. Den som ifrågasätter diagnosen kan då med förenklingar påstå att ”alltför många får diagnos”, utan att behöva ange hur många som verkligen borde få diagnosen. Kritik mot diagnosen och dess medicinering kan också beskrivas som omsorg om de feldiagnostiserade individerna, och de som ifrågasätter kritikern kan utmålas som godtrogna och naiva. Precis som i tidningen Oberoende.

Frågan om samhällsproblem är intressant, men vi menar att artikelskrivaren angripit frågeställningen utifrån fel perspektiv. Det utopiska samhälle som Lundström efterfrågar, där personer med ADHD får allt stöd de behöver existerar inte. Skolan ser ut som den gör, precis som alla andra delar av samhället som dessa grupper kommer i kontakt med. Elever med ADHD kan inte välja om de ska ha nedsättningen eller inte. De tvingas förhålla sig till den omgivning som de lever i och anpassa sig till rådande samhälle. Vi som förbund konstaterar att om elever med ADHD ska klara den skola som finns idag kan läkemedelsbehandling vara nödvändig.

Risken för att hamna i missbruk och kriminalitet är högre för personer med ADHD-diagnos. Även risken att råka ut för trafikolyckor, självskadebeteende, ätstörningar eller suicid är förhöjd. Risken för dessa problem minskar vid läkemedelsbehandling. Tidningen Oberoende beskriver detta som att man vill medicinera bort ett samhällsproblem.

Vi kan bara beklaga att tidningen väljer att lyfta de fördomar som finns om medicinering av ADHD istället för att försvara utsatta människors behov av behandling. Frågan är om man vill hjälpa eller stjälpa en redan utsatt grupp, som inte bara ska leva med svårigheterna av att ha kognitiva nedsättningar utan också ska leva med samhällets fördömande och fördomar kring läkemedelsbehandling. Det är det riktiga samhällsproblemet, menar vi.

Anna Norrman, intressepolitisk talesman, Riksförbundet Attention

Patienter har inget med läkemedel att göra

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet kommer idag en nyhet om att statssekreteraren Agneta Karlsson ”tar emot ett femtontal aktörer för att gemensam utarbeta en nationell plattform för det fortsatta arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet.”

(mer…)

Mer tid åt patienten löser svåra missbruksproblem

Flera läkare och många diagnoser gör att vården missar grundorsaken till patienters besvär, menar överläkare Olof Blix efter rapportering om Anna som missbrukat läkemedel i många år.

– När man ser en kaskad av sådana här diagnoser inom samma område då tänker jag att det här handlar om att man helt enkelt inte har riktigt koll på vad egentligen är för grundorsak. Och det jag ser när man behandlar med benzodiazepiner så skymmer man ofta sikten på ursprungsproblemet, säger överläkare Olof Blix.

Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio.

Socialstyrelserapport

Socialstyrelsens rapport Förskrivning av psykofarmaka till placerade barn och ungdomar är en nedslående läsning. Det är rätt skrämmande siffror även om man naturligtvis måste hålla i minnet att det inte är ett tvärsnitt av svenska ungdomar som blir placerade utan man får anta att psykiska/psykiatriska avvikelser kan vara bidragande orsak till placeringen.

(mer…)

Antipsykotika till äldre minskar

Användningen av antipsykotiska läkemedel bland personer över 75 år har nästan halverats sedan 2005, visar öppna jämförelser av läkemedelsbehandlingar 2014.

Andelen äldre över 75 år som hämtar ut »olämpliga läkemedel« har minskat med 41 procent sedan 2005. För antipsykotiska läkemedel är minskningen 46 procent.

Läs hela artikeln i Läkartidningen

Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk

I en nyligen publicerad studie visar forskare från Centrum för Primärvårdsforskning att det inte tycks finnas någon koppling mellan medicinering med centralstimulerande medel i unga år, och drogmissbruk. Med hjälp av registerstudier har forskarna kartlagt samband mellan arv och miljö när det gäller adhd och missbruk.

Läs hela artikeln i Forskning.se

Samarbetspartners

Följ oss