Kammarrätten gav Lars rätt mot Kävlinge

karta_MEDBILDERI Oberoende nummer 2/2011 berättade vi om den då 25-årige Lars som utsattes för sexuella övergrepp som 7-åring och som en följd av det utvecklade psykisk ohälsa och missbruk. Lars hade då placerats på ett kommunalt stödboende i Kävlinge kommun där han inte alls trivdes och där den person som utsatte honom för övergreppen av och till hälsade på.

Han ansökte om att få en placering på ett behandlingshem vilken avslogs av socialnämnden i Kävlinge. Lars valde att med RFHL som ombud överklaga avslaget. Överklagan avslogs av förvaltningsrätten i Malmö men bifölls av kammarrätten i Göteborg. Lars ska nu få ett boende på behandlingshem.

Lars har mått dåligt

Över ett år har gått sedan Lars överklagade socialnämnden i Kävlinges avslag på hans begäran om att få behandling på ett behandlingshem. Under året som gått har Lars börjat må allt sämre. Han har varit intagen på psykiatrisk klinik vid sammanlagt 12 tillfällen, ofta veckovis, han har under året som gått hunnit utveckla ett heroinberoende. Han har omhändertagit av polis ett flertal gånger och den lägenhet han haft på stödboendet på Kansligatan i Kävlinge har förvandlats till en klassisk knarkarkvart. Han är mager och sliten eftersom de pengar han fått in gått till droger istället för mat.

Lars har mått bra

Trots dessa uppenbara tecken på en ickefungerande levnadssituation har Kävlinge kommun hela tiden hävdat att alla Lars behov har varit uppfyllda, att stödboendet har fungerat bra och att Lars på olika sätt skulle ta skada, t.ex. utveckla ett missbruk och börja må psykiskt dåligt, om han skulle få den placering han bad om. Lena, Lars mamma, är mycket kritisk till kommunens agerande:
– Jag har sett det förfall som Lars drabbats under året som gått. Jag har sett honom sjunka ner i tungt missbruk, bli omhändertagen under tvång av psykiatrin, jag har sett honom langa sprit till småungar nere i centrum. Det har varit uppenbart för alla som velat se att det har gått käpprakt neråt för honom under det här året. Men kommunen har inte velat se, man har konsekvent valt att titta bort. Som jag ser det har man farit med friserade uppgifter till de oliak domstolarna för att få rätt. Anledningen som jag ser det kan inte vara någon annan än att man inte velat stå för de ökade kostnaderna en placering på behandlingshem innebär jämfört med att ha honom på sitt eget boende.

Lena är arg även av andra orsaker:
– Tjänstemannen som har haft hand om ärendet har bemött mig på ett otroligt kränkande sätt. Jag har blivit avsnäst, ignorerad, beordrad, i olika omgångar. Jag har klagat och bett om att få byta handläggare men det har nekats mig. Allt det här gör att jag nu överväger att JO-anmäla både tjänstemannen och Kävlinge kommun.

Lång handläggningstid

Per Sternbeck på RFHL som fungerat som Lars ombud är nöjd över kammarrättens utslag:
– Det är uppenbart för alla, till och med för kommunen skulle jag tro, att Lars har farit illa. Vi har under hela processen arbetat dels med egna skrivelse, med läkarintyg och fotografier för att dokumentera hans tillstånd. I slutänden visade det sig att det var läkarintygen som fällde avgörandet.

Per Sternbeck är kritisk till den långa handläggningstiden:

– Lars har hunnit utveckla ett heroinberoende under den här tiden. Han har farit ut och in på psyket. Det är ren tur att det inte blivit en överdos eller att något av Lars självmordsförsök lyckats. Rättsapparaten går för långsamt i de här fallen. Systemet är som gjort för att den klagande ska misslyckas, antingen genom att man faller ner i tungt missbruk eller svårare psykisk ohälsa eller att man begår brott och hamnar i en annan och sämre situation man var i när rättsprocessen började.

Per Sternbeck anser också att det är problematiskt att rätten fäster så stor vikt vid läkarintygen och så liten vikt vid klienters, och deras anhörigas, utsago:
– Just i det här fallet finns det en bra relation mellan Lars och psykiatrin men jag vet att det finns en lång rad fall med personer ute i landet där det inte är så. Vad händer med dem? Var är deras rättssäkerhet?

Lars skall nu tillsammans med sina läkare på psykiatrin leta reda på ett behandlingshem där han kan få den hjälp, det stöd och den behandling han behöver.

Samarbetspartners

Följ oss