INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

Riksförbundet RFHL


Vi på Riksförbundet RFHL värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vid kontakten med dig behandlar vi dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

I denna integritetsskyddspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Riksförbundet RFHL:s tjänster eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Om inte annat specifikt anges är det Riksförbundet RFHL, (”Riksförbundet RFHL”, ”vi”) som har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter.

 1. Vad är en personuppgift?
 2. En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Exempel på detta är alltifrån personnummer till e-postadresser, men även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 3. Vad är en ”behandling” av en personuppgift?
 4. Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

 5. När samlar vi in personuppgifter om dig?
  1. Uppgifter som du själv lämnar till oss
  2. Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev, kontaktar oss eller använder våra digitala kanaler.

  3. Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster
  4. När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder oss exempelvis av ”Google Analytics by MonsterInsights plugin” och andra verktyg för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler.

  5. Uppgifter från andra källor
  6. Vi samlar in personuppgifter, t.ex. e-postadresser, som du har lämnat till andra lokalföreningar som du har en relation med. Detta gör vi för att säkerställa att vi alltid har uppdaterade uppgifter till dig och för att kunna lämna information om vår egen och andra lokalföreningar. Exempel på uppgifter som vi hämtar är identitets- och kontaktuppgifter såsom t.ex. namn, e-postadress och telefonnummer.

 6. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
 7. För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig måste vi behandla dina personuppgifter.

  Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

  1. Föra statistik över antalet medlemmar i lokalföreningar vid rapportering till våra bidragsgivare.
  2. Hantera ärenden och övriga förfrågningar.

  Se ytterligare information under punkt 7.

 8. Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?
 9. För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta. Riksförbundet RFHL behandlar personuppgifter på följande grunder;

  1. Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet.
  2. Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. vid beroenderådgivning.
  3. Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

  Se ytterligare information under punkt 7.

 10. Hur länge sparar vi dina uppgifter?
 11. Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

  Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

  Se ytterligare information under punkt 7.

 12. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling
 13. För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter? Vilken laglig grund har vi för behandlingen? Vilka kategorier av personuppgifter behandlas? Hur länge sparas dina uppgifter?
  Beroenderådgivning. Berättigat intresse. • Identitetsuppgifter t.ex. namn
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
  • Journalanteckningar och utskick
  Så länge det är nödvändigt för att hantera din förfrågan.
  Hantera medlemsförhållandet, t.ex. registrera dina uppgifter i vårt medlemsregister, skicka aviseringar, kommunicera med dig om medlemsförhållandet etc. Fullföljande av avtal samt i vissa fall en intresseavvägning om avtalet om att tillhandahålla dig en tjänst ingåtts med en juridisk person. • Identitetsuppgifter t.ex. namn
  • Titel och attesträttighet
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, telefonnummer samt e-post
  • medleminteraktioner t.ex. journalanteckningar och utskick.
  • Uppgifter om dina inköp
  Så länge du har en medlemrelation med oss och två år därefter.
 14. Profilering
 15. Om du är medlem hos oss tittar vi på hur du använder vår webb, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till och information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig inbjudningar till evenemang som vi tror du skulle vara intresserad av.

  Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på medlem@rfhlriks.se.

 16. Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?
 17. Vi delar dina personuppgifter med den lokalförening du tillhör. För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig kan även lokalföreningen behandla dina uppgifter. Den lokalförening som mottar uppgifterna är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter det utför för dessa ändamål.

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra medlemanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

  Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva Riksförbundet RFHL:s rättsliga intressen.

  Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

 18. Var behandlas dina uppgifter?
 19. Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier om att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit kan du kontakta oss.

 20. Dina rättigheter
  1. Rättelse och tillgång till dina personuppgifter
  2. Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

   Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

  3. Återkalla samtycke med framtida verkan
  4. Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

  5. Motsätta dig behandling
  6. Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

   Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan).

  7. Radering
  8. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

  9. Begränsning av behandling
  10. Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

  11. Dataportabilitet
  12. För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

 21. Särskilt om cookies
 22. När du besöker våra hemsidor använder vi cookies.

 23. Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter
 24. Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss på medlem@rfhlriks.se.

  Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

 25. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
 26. Riksförbundet RFHL är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för Riksförbundet RFHL:s behandling av dina personuppgifter.

  Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på:

  medlem@rfhlriks.se

 27. Ändringar i integritetsskyddspolicyn
 28. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.


2018-05-08 Riksförbundet RFHL

Samarbetspartners

Följ oss