Forskare vill reducera Hepatit C smitta hos personer som injicerar droger

Trots att det idag finns ett antal förebyggande program som riktar in sig på de sociala delarna av droganvändning är spridningen av hepatit C hos personer som injicerar droger ett bestående problem. Nu har forskare vid New York Universitys Center for Drug Use and HIV Research (CDUHR) fokuserat på strategier som belyser riskerna med de mindre kända metoderna att bli smittade med hepatit C på, nämligen att dela även annat än själva sprutorna såsom kokkärl, filter, vatten samt vattenbehållare.

Deras artikel ” The Staying Safe Intervention – en utbildning i att lära personer som injicerar droger olika strategier för att undvika injections relaterad hepatit C och HIV infektion” publiceras i mars-april numret 2014 av AIDS education and prevention och tittar på förstudien och resultatet av deras ”The Staying Safe Intervention” som är en studie som tillämpar ”strengths-based ” som arbetssätt (dvs man belyser styrkan hos varje person i gruppen istället för svagheten, så att det blir en uppmuntran till en positiv förändring) med mindre grupper av personer som injicerar droger som ett verktyg för att förebygga smitta av Hepatit C och HIV på längre sikt.

”The Staying Safe Intervention” har som mål att reducera riskerna kring att injicera genom att ingripa högt upp i kedjan av risktagandebeteenden genom att visa och utbilda i strategier som är förknippade med dem som under flera år har undvikit att bli smittade av hepatit C och/eller HIV viruset säger Dr. Pedro Mateu-Gelabert, som är ansvarig över studien vid det New York baserade nationella forskningsinstitutet.

Dr. Mateu-Gelabert och hans team har utvärderat 68 personer som injicerar, som alla blev rekryterade via ”gatan” i Lower East Side i Manhattan. Själva huvuduppgiften var att reducera riskerna som fanns kring medverkarnas injektionsmissbruk men även att förstärka positiva beteenden, motivera till förändring och att lära ut sätt att frivilligt minska intaget av drogen. Det nuvarande programmet bygger på resultaten av en studie från 2005 som heter ”Staying Safe” som studerar beteendet och rutinerna hos individer som hade injicerat droger en längre period (8 till 15 år) men som inte hade blivit smittade med hepatit C eller HIV.

Uppmuntrar planering

”The Staying Safe intervention” fokuserar inte på själva injiceringstillfället, förklarar Dr. Mateau-Gelabert utan på upptrappningen av riskerna i det egna beteendet såsom stigmat, nätverket, den sociala situationen och ekonomin. Den uppmuntrar injicerande personer att bättre planera kring sitt användande av droger för att på så sätt minimera riskerna kring droganvändandet som de kan komma att stöta på, ett exempel skulle kunna vara att inte ha tillgång till rena sprutor och tillbehör en viss dag då man inte har inskaffat dem i tid etc.
Studien visade på stor förändring kring motivationen och planerandet av injicerandet för att undvika riskerna de för med sig, den visade även på en förbättring av att bemöta stigmat kring att injicera samt att det blev färre ofrivilliga drogavbrott då man kunde planera sitt bruk bättre ( man har sett att personer som går igenom abstinens är de som tar större risker vid injicering)samt att man minskade antalet gånger i veckan som man injicerade. Man såg också att personerna som deltog i studien hjälpt till att sprida budskapet om säkrare injicering i sina kvarter och bostadsområden.

Potential för Staying Safe

Smittskyddsinstitutet uppskattar att 9% av de som nyligen blivit smittade med HIV har blivit det genom att ha injicerat droger och att 18 % av de personerna som injicerar droger har HIV viruset och att 70-77% av de som injicerar droger har hepatit C.

Eftersom man sett ett tydligt reducerande av riskerna vid injicering som man associerar med hepatit C-överföring bland deltagarna så finns det en potential för att ”Staying Safe”- studiens resultat kommer kunna bidra avsevärt i arbetet mot hepatit C smitta hos personer som injicerar säger Dr. Mareu-Gelabert.
Hans team med forskare håller även på med en studie där man undersöker riskerna för att få HIV och hepatit C vid övrigt opioidläkemedelsmissbruk. Framtida forskningsresultat kommer att utvärdera hur effektiv ”Staying Safe”- studien har varit i att förebygga HIV och hepatit C hos unga användare av opioidläkemedel vilka har gått över till att injicera heroin. ”Målet är att implementera det vi såg fungerade i ”Staying Safe”- studien hos den nya generationen av unga injektionsmissbrukare, så att de inte smittas med HIV eller hepatit C’ säger Dr. Guarino som är medarbetare i projektet.

För att veta mer:
www.cduhr.org Center for Drug use and HIV research
http://www.nyu.edu/nursing. New York University college for Nursing
Översättning: Linda-Marie Westergren

Samarbetspartners

Följ oss