Beställningsverk av lojal myndighet

Narkotika-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010-1Sveriges riksdag har beslutat att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den lyckade poltiken är att tull och polis bekämpar tillgången till narkotika. I en rapport gjord av Folkhälsoinstitutet (FHI) ”Narkotika. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010” kommer man fram till att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den är att tull och polis bekämpar tillgången. Lukten av beställningsverk är påtaglig.

I Sverige är det färre ungdomar som testar narkotika än i andra länder. I Sverige är antalet tunga narkotikamissbrukare ungefär på samma andel av befolkningen som andra jämförbara länder. I Sverige är det ungefär lika många personer räknat som andel av befolkningen som dör, en om dagen, en narkotikarelaterad död om man jämför med andra jämförbara länder. FHI beskriver denna politik som mycket lyckad.

Författaren till rapporten skriver om den höga smittspridningen av hepatiter bland gruppen intravenösa missbrukare men inte ett ord om smittskydd. Hon skriver om det höga ohälsotalet bland missbrukare men inte ett ord om hälso- och sjukvård. Narkotikan och de som använder narkotika betraktas helt isolerat från resten av samhället.

Riktigt bekymmersamt blir det när författaren lyckas med konststycket att på ett flertal ställen i rapporten beskriva hur det är fattiga människor med en eländig, socialt belastad bakgrund som fastnar i tungt narkotikamissbruk men sedan inte med ett ord skriver om detta i ett föreslaget åtgärdsprogram för att minska narkotikamissbrukets omfattning i Sverige.

Samma sak gäller den starka kopplingen mellan användande av droger och psykisk ohälsa där författarens huvudtes, utan att problematisera det minsta, är att det är drogerna som skapar den psykiska ohälsan och inte tvärtom. Författaren nämner inte med ett ord den svenska psykiatrins brister eller de omfattande ekonomiska neddragningar som har skett på elevhälsovården i skolorna. Eller om den högre förekomsten av psykisk ohälsa bland fattiga grupper i vårt samhälle.

Rapportens kontenta för att minska narkotikamissbruket i Sverige är att polisen och tullen ska stärkas i sitt tillgångsbegränsande arbete och att den restriktiva narkotikapolitiken ska marknadsföras så att befolkningsmajoriteten delar den. För att understryka budskapet i rapporten pryds framsidan av den breda, trygga ryggtavlan på en polis.

Om det här ska kallas forskning är det dålig forskning. Om det ska kallas vetenskap är det vetenskap som gränsar till falsarium. Om det är en propagandaskrift från riksdag och regering över den förda konsensuspolitiken på narkotikaområdet så fungerar den utmärkt. Det luktar beställningsverk och det luktar illa.

Text: Per Sternbeck

Samarbetspartners

Följ oss