Beställningsverk av lojal myndighet

Narkotika-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010-1Sveriges riksdag har beslutat att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den lyckade poltiken är att tull och polis bekämpar tillgången till narkotika. I en rapport gjord av Folkhälsoinstitutet (FHI) ”Narkotika. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010” kommer man fram till att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den är att tull och polis bekämpar tillgången. Lukten av beställningsverk är påtaglig.

I Sverige är det färre ungdomar som testar narkotika än i andra länder. I Sverige är antalet tunga narkotikamissbrukare ungefär på samma andel av befolkningen som andra jämförbara länder. I Sverige är det ungefär lika många personer räknat som andel av befolkningen som dör, en om dagen, en narkotikarelaterad död om man jämför med andra jämförbara länder. FHI beskriver denna politik som mycket lyckad.

(mer…)

Ola Lindholm döms för brott mot orättfärdig lag

Lindholm_130Den 10 april i år tog polisen in programledaren och TV-profilen Ola Lindholm för att lämna urinprov. Urinprovet visade på att Olla Lindholm hade använt kokain. För denna ”fruktansvärda” handling, ringa narkotikabrott som det kallas, står nu Ola Lindholm åtalad. Han lär inte gå fri och straffet blir troligtvis böter.

Anhängare av kriminaliseringen av narkotikaanvändning brukar ofta hävda att det är av omsorg om missbrukarna och användarna man stiftat denna lag. Tidig upptäckt ska leda till att användare snabbt ska få vård och behandling. En annan viktig aspekt, hävdar förespråkarna, är att lagen avskräcker barn och ungdomar från att testa narkotika.
Ola Lindholm menar själv att han på intet vis har blivit hjälpt av det positiva urinprovet. Tvärtom har han blivit av med jobbet och är offentligt uthängd. En för Ola negativ faktor är dessutom att hans arbete har haft med barn- och ungdomar att göra. Men nu är det slut med det.

(mer…)

Är det värt priset, KRIS?

Hemkommen efter en semester i icke uppkopplat skick så är det dags att börja arbeta igen. Allt i skuggan av de avskyvärda attentaten i Norge. Med dessa klingande i bakhuvudet känns det blekt, nästan förmätet, att diskutera andra frågor. Men samtidigt åligger det oss alla att fortsätta diskussionen om vilket samhälle vi vill ha och kämpa för att grundläggande demokratiska värderingar ska gälla. Så vi får väl köra ändå.

I Almedalen fick organisationen KRIS, Kriminellas revansch i samhället, pris för att man varit bäst på att föra fram sitt budskap. Budskapet var ”Statligt knark är också knark”. Med detta budskap menar KRIS att det är fel att behandla opiatberoende personer med Metadon och Subutex. Dessa ska istället erbjudas drogfri behandling. Man menar vidare att det är alldeles för lätt för missbrukare att få tillgång till denna vårdform och att landstingens program läcker subutex som ett såll. Man har på sitt seminarium i frågan angivit att så mycket som 70 % av all svart subutex som finns på gatan kommer från sjukvården. Till intäkt för alla dessa påståenden hänvisar KRIS till sin egen rapport som består av fem intervjuer med Krismedlemmar som använt svart Subutex.

(mer…)

Äldre får olämpliga läkemedel

Nästan var tredje person över 80 år i Stockholms län fick förra året läkemedel som Socialstyrelsen anser vara olämplig för äldre. Förvirring och muntorrhet är vanliga biverkningar.

I Socialstyrelsens rapport ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” listas läkemedel som ensamma eller i kombination har klassats som olämpliga för den åldersgruppen. Bland dessa mediciner finns vissa ångestdämpande, lugnande och smärtstillande preparat. 28,2 procent av de läkemedel som hämtades ut från apoteken i Stockholms län var sådana.

(mer…)

Kan Maria Larsson vara nöjd?

Minister Maria Larsson

Minister Maria Larsson

En rad inflytelserika makthavare, däribland Kofi Annan, före detta generalsekreterare för FN, föreslår att den globala narkotikapolitiken måste läggas om eftersom den nuvarande har misslyckats på de flesta punkter. Barn- och äldreminister Maria Larsson kallar Kofi Annan för ”cannabislobbyist”. Men vad står hon själv för?

I en analys över hur den nuvarande narkotikapolitiken fungerat på globala nivå konstaterar man att den har misslyckats. Missbruket ökar, kriminaliteten växer i dess spår och på flera håll hotar narkotikakarteller hela staters själva existens på grund av de enorma inkomster droghandeln ger.

(mer…)

Klart för sprutbyte i Stockholm

Sprutor20webb20stc3b6rrePå måndagskvällen röstade Stockholms kommunfullmäktige för ett beslut om att att tillsammans med landstinget starta en sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare. Det enda parti som var emot var Moderaterna som fick se sig bli överkörda av de andra partierna i alliansen. Läs Sonja Wallboms rapport från det historiska eventet nedan. Läs även mer i SvD.

ÄNTLIGEN SPRUTBYTE I STOCKHOLM – PÅ FÖRSÖK – KANSKE…

Det var en något besynnerlig tillställning igår kväll, när Stockholms Stadsfullmäktige skulle besluta om det skulle bli något sprutbyte i Stockholm.

(mer…)

Unga delar sprutor

Sprutor20webb20stc3b6rreKunskapsläget bland ungdomar som är placerade inom ungdomsvård på Statens institutionsstyrelse är katastrofalt lågt. Det tillsammans med ett smittfarligt beteende gör att man är en tydlig riskgrupp för att smittas av hiv och hepatit C.

Sedan 2007 har RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika – och läkemedelsberoende i ett projekt finansierat av Smittskyddsinstitutet, SMI, informerat om hiv, hepatit C och smittsäkerhet på SIS-institutioner.

Projektet har utvärderats av Malmö Högskola. Niklas Karlsson på SMI har varit ansvarig utredare:
-SMI såg redan från början en stor potential i projektet, dels för att det bygger på s.k. peer-to-peer metod och även att det riktar in sig mot riskutsatta ungdomar som annars är svåra att nå, något som ex visat sig i baslinjestudien som träffade en mycket äldre generation missbrukare.

(mer…)

Lagligt försätta opiatpatienter i livsfara

socialstyrelsen-logoNär man stänger av en patient från ett metadon- eller buprenorfinprogram vet sjukvården att patienten med största säkerhet återfaller i ett användande av svart metadon, buprenorfin eller heroin. Man är därmed också i högsta grad medveten om att försätter patienten i ett livsfarligt tillstånd. Hur rimmar detta med grundlagens skrivningar om rätten till hälsa, och med Hälso och sjukvårdslagens skrivningar om god vård? Denna fråga ställde vi till Socialstyrelsen. Efter lång tid fick vi äntligen svar. Svar vi inte var nöjda med eftersom Socialstyrelsen nogsamt undvikit att besvara frågorna.

(mer…)

Kammarrätten gav Lars rätt mot Kävlinge

karta_MEDBILDERI Oberoende nummer 2/2011 berättade vi om den då 25-årige Lars som utsattes för sexuella övergrepp som 7-åring och som en följd av det utvecklade psykisk ohälsa och missbruk. Lars hade då placerats på ett kommunalt stödboende i Kävlinge kommun där han inte alls trivdes och där den person som utsatte honom för övergreppen av och till hälsade på.

Han ansökte om att få en placering på ett behandlingshem vilken avslogs av socialnämnden i Kävlinge. Lars valde att med RFHL som ombud överklaga avslaget. Överklagan avslogs av förvaltningsrätten i Malmö men bifölls av kammarrätten i Göteborg. Lars ska nu få ett boende på behandlingshem.

(mer…)

Ansvaret vid metabola avvikelser vilar på psykiatrin

Kan min medicin leda till att jag går upp i vikt? Vad kan jag i så fall göra för att förebygga det? Finns risk för andra biverkningar? Och var går gränsen för när dessa inte uppväger nyttan med medicinen? Det är frågor som patienter och anhöriga bör ställa till den behandlande läkaren vid ordination av antipsykotisk medicin. Det menar sju specialistföreningar inom läkarförbundet, som tillsammans utformat riktlinjer för hur metabola avvikelser kan förebyggas, upptäckas och minskas.

Studier visar att det finns en stor överdödlighet bland personer med allvarliga psykiska sjukdomar som psykossjukdomar och bipolär sjukdom. Vanligt förekommande när det gäller dessa sjukdomar är övervikt, diabetes, höga blodfetter och hjärt-kärlsjukdomar. Det kan leda till metabolt syndrom, vilket innebär att man har flera av dessa symtom. För lite motion, dålig kosthållning och antipsykotisk medicin sägs vara det som bidrar till det.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss