Ny Ordförande i Riksförbundet RFHL

Jag heter Lennart Halvardsson Petku.

Jag är född 1959 och är utbildad undersköterska. Idag har jag sjukersättning och ägnar mig åt frågor som jag tycker är viktiga för mig och mina medmänniskor.

I Katrineholm där jag bor har jag under en lång tid ägnat mig åt den lokala politiken som ordinarie ledamot i nämnden för vård och omsorg, ett uppdrag jag finner väldigt viktigt och nödvändigt. Jag har också ett stort intresse för vårat församlingshems humana arbete, där jag hjälper till med stödsamtal för människor som hamnat i olika livskriser, beroenden och psykisk ohälsa.

Jag har varit medlem i RFHL i över tio år och jag har under min tid i föreningen hunnit med att vara både ordförande RFHL Katrineholm och föreningsrevisor i riksförbundet.

Eftersom jag blivit nominerad till förbundsordförande slutade jag som föreningsrevisor. Jag har därefter fått förtroendet av styrelsen och blivit ombedd att hjälpa till och sköta delar av ordförandes uppgifter, en sak jag brinner starkt för. Idag sköter jag ordförandes uppgift i SBR, NSPH och SiS och blivit invald i CSA:s styrelse. Medans jag var föreningsrevisor fick jag en god inblick och förståelse for riksförbundets verksamhet och förutsättningar och pendlingen till Stockholm är inget problem för mig.

Jag vill ge alla engagerade människor i RFHL, en stor eloge för sitt så viktiga arbete i att se hela människan i enlighet med RFHLs traditionella anda av demokratiskt och humant arbete. Min vision är att alla medlemsföreningars stora potential och kunskap inom olika specifika områden ska gemensamt förvaltas för att tillsammans kunna hjälpa och stödja dom människor som behöver vår hjälp.

Jag vet att kommunikationen mellan riksförbundet och medlemmarna ute i landet har varit svårt att få igång efter årsmötet 2018. Som ordförande vill jag besöka samtliga medlemsföreningar i vårt avlånga land för att komma till rätta med detta allvarliga problem. Tillsammans kan vi stärka RFHL och förändra situationen för samhällets utsatta till det bättre, vare sig de kämpar med beroende eller psykisk ohälsa.

Tidningen Oberoende var ett fantastiskt verktyg för att enskilda medlemmar skulle få veta vad RFHL gjorde och vad vi stod för. Därför vill jag att vi skapar ett regelbundet medlemsbrev där riksförbundet informerar om vad de gör och vad som händer, där alla medlemsföreningar får möjlighet att beskriva sin verksamhet och dom aktiviteter som de gör lokalt. Hur det ska fungera praktiskt kommer vi gemensamt att arbeta fram.

Som ordförande i en liten lokalförening under lång tid så vet jag att pengar kan vara ett stort problem som begränsar arbetet och möjligheter, därför kommer jag jobba för att lokalföreningar ska få hjälp av riksförbundet att hitta nya bidragsgivare.

Jag vill hjälpa medlemsföreningar att växa och få in yngre förmågor, då kan alla medlemmar få extra energi och inspiration att fortsätta driva RFHLs värderingar. Jag kommer även att jobba för att föreningar går med och nya skapas som följer RFHLs ideologi.

Hela RFHL behöver stabilitet och ett kompetent ledarskap för att riksförbundet ska kunna fortsätta stödja medlemsföreningarna i att bevara och arbeta efter RFHLs traditionella värderingar och ideologi. Riksförbundet behöver en ordförande som på direkten är insatt i arbetet och kan överta arbetet efter tidigare ordförandes åtaganden. En roll som skulle passa mig utmärkt och jag skulle känna mig hedrad av.

Många av er ute i landet känner mig redan, ring mig gärna så berättar jag mer om mig och min vision. Telefon 0793-48 47 96 eller mejl på lennarth@rfhl.se.

Med varma hälsningar.

Lennart Halvardsson Petku

Årsmöte/Kongress 2018

Kallelse till Årsmöte/Kongress. Stockholm, 28 april 2018.

RFHL bjuder in till läkemedelskonferens

Kansliet har flyttat!

Kansliet har flyttat.

Vi finns nu på Instrumentvägen 45, 126 53 Hägersten.

Här finns vi: Ralångsvägen 4, Årsta, Sverige

Öppet brev: AF måste ge mer stöd till de svagaste

20 idéburna aktörer, däribland RFHL, har fått nog och vädjar i ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att agera så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte överges.

Läs det öppna brevet här

Uteslutning av medlemsförening RFHL Stockholm

Som högsta beslutande och verkställande organ i RFHL har en enig förbundsstyrelse (FS) fattat beslut om att med omedelbar verkan utesluta medlemsföreningen RFHL Stockholm från samtlig föreningsverksamhet inom RFHL.

Skäl till beslut

Delar av idag sittande styrelse i medlemsförening RFHL Stockholm har på ett klandervärt och systematiskt vis omkullkastat den demokratiska processen inför RFHL Stockholms årsmöte 2016.

 • Idag sittande styrelse i RFHL Stockholm har uppenbarligen motarbetat förbundets målsättning genom att vid flertalet tillfällen agerat illojalt gentemot RFHL Riksförbund samt på ett odemokratiskt vis spridit lögner och förtal om RFHL Riksförbundet och dess sittande styrelse.
 • RFHL Riksförbundet kommer vidta rättsliga åtgärder grundat på RFHL Stockholms förfarande i att icke följa den demokratiska processen inför RFHL Stockholms årsmöte 2016 samt i deras förfarande i att sprida lögner och förtal. Besked gällande medlemsföreningen RFHL Stockholms uteslutning ur RFHL kommer sändas till samtliga berörda parter och bidragsgivare, eftersom medlemsföreningen RFHL Stockholm inte längre representerar och är verksamma inom RFHL.

§1 Målsättning

Mom. 2 RFHL verkar för ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering. För att uppnå detta mål arbetar RFHL med att stärka de sociala rättigheterna som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta socialt utsatta gruppers organisering för att dessa ska kunna kämpa för sina rättigheter.

Övriga åtgärder

RFHL Riksförbundet kommer vidta nödvändiga rättsliga åtgärder.

Medlemsföreningar som vill ta del av de underlag som ligger till grund för beslutet om uteslutning, kontakta RFHL Riks kansli.

Medlemskap

Medlemmar i det uteslutna RFHL Stockholm som vill fortsätta att vara med i RFHL är välkomna att gå med i RFHL Riks. Då ni redan betalat in en medlemsavgift får ni ett gratis medlemskap under 2016.

Sammanfattning av UFOLD:s seminarium ”Narkotika och dödsfall”

”Det har fungerat varje gång. Jag ser att han är blå, och sedan inom några få minuter står han upp. Skulle ha haft det tidigare, har sett alldeles för många av dessa [överdoser].”
– citat av Naloxon-användare i Bergen, Norge, förmedlat under U-FOLD:s seminarium den 25/11-15.

Naloxon-utbildning Foto: Henrik Thiesen

Professor Fred Nyberg, U-FOLD/Uppsala Universitet, inledde seminariet med en kort översikt om de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige och internationellt. Därefter övergick seminariet till att fokusera på situationen i de nordiska länderna ett i taget.

Finland – professor Hannu Alho, Helsingfors universitet

Hannu Alho redovisade först en samlad bild av de nordiska ländernas situation och trender.

Det utmärkande är att det finns en trend av minskande antal dödsfall i Danmark och Norge respektive ökande antal i Finland och Sverige.I Finland kännetecknas situationen i övrigt av att de heroinrelaterade dödsfallen år 2013 nästan var helt borta i statistiken. En stor ökning kan ses för dödsfall där Lyrica är inblandat, upp 113 % från 2012 till 109 fall. Fall där Tramadol var inblandat steg med 71% till 65 och fall där buprenorfin förekom uppgick till 145 (+ 65 %).

Alho lyfte fram att det var mycket vanligt med blandförgiftningar. Blandförgiftningar togs även upp när de vanligaste problemen i Finland gicks igenom, då utifrån aspekten att spridningen från olika läkemedelsbehandlingar (med särskild betoning på att det inkluderar även annan medicinhantering än den i Sverige uppmärksammade spridningen från underhållsbehandlingen).

De två andra allvarliga problemen i Finland är dels dålig behandlingsfullföljning (att till exempel underhållsbehandling avbryts) och dels minskade resurser.

 

Danmark – Överläkare Henrik Thiesen

Överläkare Henrik Thiesen presenterade läget i Danmark. Den övergripande trenden är att heroindödsfallen minskar och att det sker en kraftig ökning av registrerade överdoser på akutmottagningarna kopplade till andra opioider.

I Danmark har man studerat var dödsfall i överdoser sker. Högst andel per 10 000 invånare sker på landsbygden och inte i storstäder, Thiesens teori om anledningen var att det är längre till sjukvården på landsbygden. Dödsfallen för individer under 36 år sker till en tredjedel i det egna hemmet och en tredjedel i någon annans hem, för de över 36 år sker de flesta i det egna hemmet.

För att motverka dödsfallen har Danmark tagit initiativ till en särskild satsning på naloxon-program (naloxon är ett ämne/motgift som häver en opioidrelaterad överdos).

Naloxon-programmet består av två delar, en del med utbildning (4 timmar) av tränare och en del med utbildning (1 timme) av deltagare i programmet. Det kan vara allt från poliser till närstående till brukare själva som kan ingå i programmet som deltagare. Deltagarna förses sedan med naloxon-utrustningen (en nässpray).

Förutom träning på att använda nässprayen ingår utbildning i att symtom på en överdos och kunskap om när man ska ringa 112. En läkare övervakar sedan tillämpningen före delegation/tillstånd att använda naloxon ges.

Thiesen har upplevt att det är viktigt med kunskaps- och opinionsspridning rent allmänt kring naloxon-programmet. Det förekommer ett motstånd likt det vid sprutbyten med framförande av åsikter och frågeställningar om inte programmet leder till ökad droganvändning och liknande.

Efter två år har det danska naloxonprojektet utbildat 27 tränare under tio tillfällen. Sammanlagt har 580 personer utbildats vid totalt 70 tillfällen. De senaste officiella siffrorna är att 42 överdoser har behandlats.

Henrik Thiesens rekommendationer är:

 • involvera ett brett spektrum av deltagare, allt från familjemedlemmar till personal vid beroendevårdsenheter.
 • sprid naloxon även till smärtpatienter som behandlas med opioider samt deras omgivning.
 • deltagare måste utbildas inte bara i storstäder utan även mer geografiskt spritt.

 

Norge – Professor Thomas Clausen

Professor Thomas Clausen redovisade siffror för Norge där man har en nedåtgående trend för dödliga överdoser sedan 2001. I Norge är de heroinrelaterade dödsfallen flest men de minskar, metadonrelaterade dödsfall ökar däremot.

De officiella siffrorna uppgår till strax under 250 st överdosdödsfall,varav ca 70 % är opioidrelaterade olycksfall.Den utbyggda underhållsbehandlingen i Norge har minskat antalet dödsfall, i programmen är det få överdosrelaterade dödsfall. Behandlingen innebär en halvering av dödsfallen, enligt forskning (1), så det är ett viktigt mål att få fler i behandling och under längre tid.

Norge arbetar efter en ”Nationell överdosstrategi” vilken lanserades av Norges folkhälsominister 2014. I 5-årsstrategin ingår en 0-vision för överdoser och flera olika åtgärder som ska stödja arbetet med att nå målet. Bland de åtgärder som Norge vidtagit är dels öronmärkta pengar till forskning och utvärdering samt ett program för naloxon (nasalt precis som i Danmark).

Efter ett år har Norge utbildat ungefär 500 personer under två timmar. Personerna kommer från härbärgen, dagcenter, polis, familj, vänner, fängelser, avgiftningsenheter, LARO mm. Totalt har drygt 1500 naloxon-kits delats ut, drygt 400 av dessa har använts varav 60 % i samband med en överdos. Av de ca 250 fallen är utfallet okänt för 11, 1 har avlidit och resten har överlevt! Med andra ord ca 240 räddade liv under ett år!

Några av framgångsfaktorerna för testprojektet har varit:

 • stöd från myndigheter och del av nationell strategi
 • läkemedelsverket har godkäntnationellt läkemedelsbolag producerar naloxon
 • inga recept, ingen läkare som måste övervaka (som i Danmark) – en läkare köper in och delar ut

 

Sverige – överläkare Lars-Håkan Nilsson

Lars-Håkan Nilsson, överläkare och medicinsk rådgivare inom Kriminalvården, inledde med att sätta de svenska siffrorna för narkotikarelaterade dödsfall i ett sammanhang. Dels tog Lars-Håkan upp hur bensodiazepiner har betydelse för dödsfallen, och dels tog han upp att bara för att en drog är nämnd på ett dödsorsaksintyg (och därmed hamnar i Toxreg:s statistik, något som RFHL har påtalat tidigare i olika sammanhang) betyder det inte att den substansen har orsakat dödsfallet.

Beträffande läkemedelsförskrivning har det under perioden 2007-2012 (den period som studerats) varit en mycket stor ökning för förskrivningen av bensodiazepiner.

Lars-Håkan tog även upp en annan faktor som påverkar dödsfallsstatistiken. Det är att polisen beställer en rättsmedicinsk obduktion för att utesluta mord. Det finns inte ett syfte med dessa, eller ett uppdrag, att ta reda på dödsorsaker.

Det som framkommer i samband med ”drogrelaterad död” är undantagsvis:

 • entydigt dödande sjuklig förändring
 • förhöjd koncentration av enbart en substans
 • biologiskt påvisande av svåra kroniska förändringar

och oftast:

 • flera olika substanser
 • måttliga sjukliga förändringaringen föregående klinisk utredning som stöd för en diagnos
 • dålig anamnes

Lars-Håkan tog även upp ett läkemedel som är mycket vanligt förskrivet inom beroendeområdet vid till exempel ångesttillstånd, Lergigan. Det är ett ämne som även har en sövande effekt, vilket kan spela en roll i de narkotikarelaterade dödsfallen, något som inte har uppmärksammats särskilt väl i debatten.

Något som förekommer i debatten är dock underhållsbehandlingens villkor. Lars-Håkan visade beträffande den behandlingen att det är stor skillnad på hur stor andel som dör av underhållsbehandlings-medicinerna inom och utanför sjukvårdens behandlingsprogram. I den studie som gjorts för Stockholms del under 2006-2012 dog ca 100 individer med metadon i kroppen, av dessa var 20 en del av landstingets LARO-behandling.

Studien visade även att 70 individer dog med buprenorfin i kroppen, av dessa var strax under 20 en del av behandlingen. Dessutom framkom att av de som avlidit hade 35 % tidigare varit en del av LARO-behandlingen. Att delta i LARO-behandling räddar alltså liv då andelen dödsfall är så mycket lägre i behandling än utanför.

En annan effekt av LARO, enligt Lars-Håkans slutsats, är Kriminalvårdens minskade beläggning. År 2007 var 4909 av Kriminalvårdens 5000 platser belagda, år 2013 var den siffran 4166. Åtminstone är det en siffra som går åt rätt håll!

 

Fotnot:

(1) Källor: Degenhardt et al, Addiction, 2010, Clausen et al, DAD, 2008, Skeie et al, BMJ Open 2011, Bukten et al. Addiction, 2011, Clausen, Norsk Farmac.Tids, 2014

(2) Bilder: Med tillstånd från respektive föreläsare

Debattartikel: avkriminalisera det egna bruket!

dsRFHL har idag en debattartikel i Dagens Samhälle om behovet av att avkriminalisera det egna bruket av narkotika. Bakgrunden är SVT:s granskning om polisens fokusering på ringa narkotikabrott i stället för grövre brott.

Läs den här!

RFHL i debatt med minister Gabriel Wikström

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Folkhälsominister Gabriel Wikström skrev på onsdagen en debattartikel i Aftonbladet om tre nya utredningar han tagit initiativ till. Han använder visserligen tre olika ord för ”utredning”, men innebörden är just att ministern tillsätter tre utredningar.

Det är alltid bra med kunskap, men det svenska drogområdet behöver just nu är inte primärt nya utredningar. Sverige har tillräckligt med information för att börja agera med åtgärder. Vi vill se handling nu, vilket vi skrev om i vår replik till ministern.

Vi tar även upp tankarna kring mer juridiskt fokus på tillvägagångssättet för att minska problemen med nätdroger. Vi tror inte att det är rätt väg för att agera mot nätdrogsproblematiken, något vi även berört i ett pressmeddelande i förra veckan.

Om spice och ADHD-medicin bland unga

adhdSveriges Radio P4 Västerbotten rapporterar om att polis och ungdomar i Umeå hävdar att snacket bland ungdomar inte längre handlar om spice utan om ADHD-mediciner. Det stämmer säkert. Att spiceanvändningen har gått ner är det många källor som har förmedlat sedan i våras. P4 för fram att ingen riktigt vet varför men återger att en polisman tror att ungdomarna blivit skrämda.

Att ungdomar påverkats av skriverierna i media under 2014 när spice kopplades till flera dödsfall stämmer förmodligen också. Men det är som polismannen är inne på bara en liten del av förklaringen. Det finns andra delförklaringar också. Inte minst att de substanser som ersatte tidigare spice-varianter efter narkotikaklassningen vid senaste årsskiftet inte gav det rus som efterfrågades. Det i sin tur kan ha sin förklaring i att i andra delar av världen används fortfarande de varianter som orsakade de svenska problemen förra hösten/vintern, och därmed finns det inga större incitament för producenter att lansera nya potenta substanser enbart för den i sammanhanget lilla svenska marknaden. Att ropa hej innan man kommit över ån är alltså dumt.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss