maj 2016

Uteslutning av medlemsförening RFHL Stockholm

Som högsta beslutande och verkställande organ i RFHL har en enig förbundsstyrelse (FS) fattat beslut om att med omedelbar verkan utesluta medlemsföreningen RFHL Stockholm från samtlig föreningsverksamhet inom RFHL.

Skäl till beslut

Delar av idag sittande styrelse i medlemsförening RFHL Stockholm har på ett klandervärt och systematiskt vis omkullkastat den demokratiska processen inför RFHL Stockholms årsmöte 2016.

  • Idag sittande styrelse i RFHL Stockholm har uppenbarligen motarbetat förbundets målsättning genom att vid flertalet tillfällen agerat illojalt gentemot RFHL Riksförbund samt på ett odemokratiskt vis spridit lögner och förtal om RFHL Riksförbundet och dess sittande styrelse.
  • RFHL Riksförbundet kommer vidta rättsliga åtgärder grundat på RFHL Stockholms förfarande i att icke följa den demokratiska processen inför RFHL Stockholms årsmöte 2016 samt i deras förfarande i att sprida lögner och förtal. Besked gällande medlemsföreningen RFHL Stockholms uteslutning ur RFHL kommer sändas till samtliga berörda parter och bidragsgivare, eftersom medlemsföreningen RFHL Stockholm inte längre representerar och är verksamma inom RFHL.

§1 Målsättning

Mom. 2 RFHL verkar för ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering. För att uppnå detta mål arbetar RFHL med att stärka de sociala rättigheterna som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta socialt utsatta gruppers organisering för att dessa ska kunna kämpa för sina rättigheter.

Övriga åtgärder

RFHL Riksförbundet kommer vidta nödvändiga rättsliga åtgärder.

Medlemsföreningar som vill ta del av de underlag som ligger till grund för beslutet om uteslutning, kontakta RFHL Riks kansli.

Medlemskap

Medlemmar i det uteslutna RFHL Stockholm som vill fortsätta att vara med i RFHL är välkomna att gå med i RFHL Riks. Då ni redan betalat in en medlemsavgift får ni ett gratis medlemskap under 2016.

Samarbetspartners

Följ oss