Arkiv för år: 2015

Sammanfattning av UFOLD:s seminarium ”Narkotika och dödsfall”

”Det har fungerat varje gång. Jag ser att han är blå, och sedan inom några få minuter står han upp. Skulle ha haft det tidigare, har sett alldeles för många av dessa [överdoser].”
– citat av Naloxon-användare i Bergen, Norge, förmedlat under U-FOLD:s seminarium den 25/11-15.

Naloxon-utbildning Foto: Henrik Thiesen

Professor Fred Nyberg, U-FOLD/Uppsala Universitet, inledde seminariet med en kort översikt om de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige och internationellt. Därefter övergick seminariet till att fokusera på situationen i de nordiska länderna ett i taget.

Finland – professor Hannu Alho, Helsingfors universitet

Hannu Alho redovisade först en samlad bild av de nordiska ländernas situation och trender.

Det utmärkande är att det finns en trend av minskande antal dödsfall i Danmark och Norge respektive ökande antal i Finland och Sverige.I Finland kännetecknas situationen i övrigt av att de heroinrelaterade dödsfallen år 2013 nästan var helt borta i statistiken. En stor ökning kan ses för dödsfall där Lyrica är inblandat, upp 113 % från 2012 till 109 fall. Fall där Tramadol var inblandat steg med 71% till 65 och fall där buprenorfin förekom uppgick till 145 (+ 65 %).

Alho lyfte fram att det var mycket vanligt med blandförgiftningar. Blandförgiftningar togs även upp när de vanligaste problemen i Finland gicks igenom, då utifrån aspekten att spridningen från olika läkemedelsbehandlingar (med särskild betoning på att det inkluderar även annan medicinhantering än den i Sverige uppmärksammade spridningen från underhållsbehandlingen).

De två andra allvarliga problemen i Finland är dels dålig behandlingsfullföljning (att till exempel underhållsbehandling avbryts) och dels minskade resurser.

 

Danmark – Överläkare Henrik Thiesen

Överläkare Henrik Thiesen presenterade läget i Danmark. Den övergripande trenden är att heroindödsfallen minskar och att det sker en kraftig ökning av registrerade överdoser på akutmottagningarna kopplade till andra opioider.

I Danmark har man studerat var dödsfall i överdoser sker. Högst andel per 10 000 invånare sker på landsbygden och inte i storstäder, Thiesens teori om anledningen var att det är längre till sjukvården på landsbygden. Dödsfallen för individer under 36 år sker till en tredjedel i det egna hemmet och en tredjedel i någon annans hem, för de över 36 år sker de flesta i det egna hemmet.

För att motverka dödsfallen har Danmark tagit initiativ till en särskild satsning på naloxon-program (naloxon är ett ämne/motgift som häver en opioidrelaterad överdos).

Naloxon-programmet består av två delar, en del med utbildning (4 timmar) av tränare och en del med utbildning (1 timme) av deltagare i programmet. Det kan vara allt från poliser till närstående till brukare själva som kan ingå i programmet som deltagare. Deltagarna förses sedan med naloxon-utrustningen (en nässpray).

Förutom träning på att använda nässprayen ingår utbildning i att symtom på en överdos och kunskap om när man ska ringa 112. En läkare övervakar sedan tillämpningen före delegation/tillstånd att använda naloxon ges.

Thiesen har upplevt att det är viktigt med kunskaps- och opinionsspridning rent allmänt kring naloxon-programmet. Det förekommer ett motstånd likt det vid sprutbyten med framförande av åsikter och frågeställningar om inte programmet leder till ökad droganvändning och liknande.

Efter två år har det danska naloxonprojektet utbildat 27 tränare under tio tillfällen. Sammanlagt har 580 personer utbildats vid totalt 70 tillfällen. De senaste officiella siffrorna är att 42 överdoser har behandlats.

Henrik Thiesens rekommendationer är:

 • involvera ett brett spektrum av deltagare, allt från familjemedlemmar till personal vid beroendevårdsenheter.
 • sprid naloxon även till smärtpatienter som behandlas med opioider samt deras omgivning.
 • deltagare måste utbildas inte bara i storstäder utan även mer geografiskt spritt.

 

Norge – Professor Thomas Clausen

Professor Thomas Clausen redovisade siffror för Norge där man har en nedåtgående trend för dödliga överdoser sedan 2001. I Norge är de heroinrelaterade dödsfallen flest men de minskar, metadonrelaterade dödsfall ökar däremot.

De officiella siffrorna uppgår till strax under 250 st överdosdödsfall,varav ca 70 % är opioidrelaterade olycksfall.Den utbyggda underhållsbehandlingen i Norge har minskat antalet dödsfall, i programmen är det få överdosrelaterade dödsfall. Behandlingen innebär en halvering av dödsfallen, enligt forskning (1), så det är ett viktigt mål att få fler i behandling och under längre tid.

Norge arbetar efter en ”Nationell överdosstrategi” vilken lanserades av Norges folkhälsominister 2014. I 5-årsstrategin ingår en 0-vision för överdoser och flera olika åtgärder som ska stödja arbetet med att nå målet. Bland de åtgärder som Norge vidtagit är dels öronmärkta pengar till forskning och utvärdering samt ett program för naloxon (nasalt precis som i Danmark).

Efter ett år har Norge utbildat ungefär 500 personer under två timmar. Personerna kommer från härbärgen, dagcenter, polis, familj, vänner, fängelser, avgiftningsenheter, LARO mm. Totalt har drygt 1500 naloxon-kits delats ut, drygt 400 av dessa har använts varav 60 % i samband med en överdos. Av de ca 250 fallen är utfallet okänt för 11, 1 har avlidit och resten har överlevt! Med andra ord ca 240 räddade liv under ett år!

Några av framgångsfaktorerna för testprojektet har varit:

 • stöd från myndigheter och del av nationell strategi
 • läkemedelsverket har godkäntnationellt läkemedelsbolag producerar naloxon
 • inga recept, ingen läkare som måste övervaka (som i Danmark) – en läkare köper in och delar ut

 

Sverige – överläkare Lars-Håkan Nilsson

Lars-Håkan Nilsson, överläkare och medicinsk rådgivare inom Kriminalvården, inledde med att sätta de svenska siffrorna för narkotikarelaterade dödsfall i ett sammanhang. Dels tog Lars-Håkan upp hur bensodiazepiner har betydelse för dödsfallen, och dels tog han upp att bara för att en drog är nämnd på ett dödsorsaksintyg (och därmed hamnar i Toxreg:s statistik, något som RFHL har påtalat tidigare i olika sammanhang) betyder det inte att den substansen har orsakat dödsfallet.

Beträffande läkemedelsförskrivning har det under perioden 2007-2012 (den period som studerats) varit en mycket stor ökning för förskrivningen av bensodiazepiner.

Lars-Håkan tog även upp en annan faktor som påverkar dödsfallsstatistiken. Det är att polisen beställer en rättsmedicinsk obduktion för att utesluta mord. Det finns inte ett syfte med dessa, eller ett uppdrag, att ta reda på dödsorsaker.

Det som framkommer i samband med ”drogrelaterad död” är undantagsvis:

 • entydigt dödande sjuklig förändring
 • förhöjd koncentration av enbart en substans
 • biologiskt påvisande av svåra kroniska förändringar

och oftast:

 • flera olika substanser
 • måttliga sjukliga förändringaringen föregående klinisk utredning som stöd för en diagnos
 • dålig anamnes

Lars-Håkan tog även upp ett läkemedel som är mycket vanligt förskrivet inom beroendeområdet vid till exempel ångesttillstånd, Lergigan. Det är ett ämne som även har en sövande effekt, vilket kan spela en roll i de narkotikarelaterade dödsfallen, något som inte har uppmärksammats särskilt väl i debatten.

Något som förekommer i debatten är dock underhållsbehandlingens villkor. Lars-Håkan visade beträffande den behandlingen att det är stor skillnad på hur stor andel som dör av underhållsbehandlings-medicinerna inom och utanför sjukvårdens behandlingsprogram. I den studie som gjorts för Stockholms del under 2006-2012 dog ca 100 individer med metadon i kroppen, av dessa var 20 en del av landstingets LARO-behandling.

Studien visade även att 70 individer dog med buprenorfin i kroppen, av dessa var strax under 20 en del av behandlingen. Dessutom framkom att av de som avlidit hade 35 % tidigare varit en del av LARO-behandlingen. Att delta i LARO-behandling räddar alltså liv då andelen dödsfall är så mycket lägre i behandling än utanför.

En annan effekt av LARO, enligt Lars-Håkans slutsats, är Kriminalvårdens minskade beläggning. År 2007 var 4909 av Kriminalvårdens 5000 platser belagda, år 2013 var den siffran 4166. Åtminstone är det en siffra som går åt rätt håll!

 

Fotnot:

(1) Källor: Degenhardt et al, Addiction, 2010, Clausen et al, DAD, 2008, Skeie et al, BMJ Open 2011, Bukten et al. Addiction, 2011, Clausen, Norsk Farmac.Tids, 2014

(2) Bilder: Med tillstånd från respektive föreläsare

Debattartikel: avkriminalisera det egna bruket!

dsRFHL har idag en debattartikel i Dagens Samhälle om behovet av att avkriminalisera det egna bruket av narkotika. Bakgrunden är SVT:s granskning om polisens fokusering på ringa narkotikabrott i stället för grövre brott.

Läs den här!

RFHL i debatt med minister Gabriel Wikström

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Folkhälsominister Gabriel Wikström skrev på onsdagen en debattartikel i Aftonbladet om tre nya utredningar han tagit initiativ till. Han använder visserligen tre olika ord för ”utredning”, men innebörden är just att ministern tillsätter tre utredningar.

Det är alltid bra med kunskap, men det svenska drogområdet behöver just nu är inte primärt nya utredningar. Sverige har tillräckligt med information för att börja agera med åtgärder. Vi vill se handling nu, vilket vi skrev om i vår replik till ministern.

Vi tar även upp tankarna kring mer juridiskt fokus på tillvägagångssättet för att minska problemen med nätdroger. Vi tror inte att det är rätt väg för att agera mot nätdrogsproblematiken, något vi även berört i ett pressmeddelande i förra veckan.

Om spice och ADHD-medicin bland unga

adhdSveriges Radio P4 Västerbotten rapporterar om att polis och ungdomar i Umeå hävdar att snacket bland ungdomar inte längre handlar om spice utan om ADHD-mediciner. Det stämmer säkert. Att spiceanvändningen har gått ner är det många källor som har förmedlat sedan i våras. P4 för fram att ingen riktigt vet varför men återger att en polisman tror att ungdomarna blivit skrämda.

Att ungdomar påverkats av skriverierna i media under 2014 när spice kopplades till flera dödsfall stämmer förmodligen också. Men det är som polismannen är inne på bara en liten del av förklaringen. Det finns andra delförklaringar också. Inte minst att de substanser som ersatte tidigare spice-varianter efter narkotikaklassningen vid senaste årsskiftet inte gav det rus som efterfrågades. Det i sin tur kan ha sin förklaring i att i andra delar av världen används fortfarande de varianter som orsakade de svenska problemen förra hösten/vintern, och därmed finns det inga större incitament för producenter att lansera nya potenta substanser enbart för den i sammanhanget lilla svenska marknaden. Att ropa hej innan man kommit över ån är alltså dumt.

(mer…)

Metastudie om att minska Hepatit C-virus

sprutladaEn ny metastudie (sammanslagning av flera forskningsartiklar) som presenterades på den internationella Harm Reduction-konferensen i Malaysia i förra veckan redovisar intressanta och viktiga resultat om hur vi kan nå bättre hälsoeffekter hos utsatta grupper som injicerande opiatanvändare. Det hela handlar om ett skademinskande perspektiv på de delar av socialpolitiken som berör folkhälsofrågan och beroendevården.

Forskningen består av en metaanalys av studier som handlar om effekten av underhållsbehandling med metadon eller buprenorfin i kombination med sprutbyte minskar spridning av det potentiellt dödliga Hepatit C-viruset.

(mer…)

Om ensamkommande flyktingbarn och droger

Fotograf: Tomislav Stjepic

Fotograf: Tomislav Stjepic

Inom beroendeområdet finns det några grupper som är mer utsatta. Det handlar bland annat om kvinnor, HBTQ-personer och individer med så kallad dubbeldiagnos. Men det handlar även om en relativt ny och ouppmärksammad grupp, ensamkommande flyktingbarn. I veckan har det hållits ett seminarium om detta vid Uppsala Universitets särskilda enhet för beroendeproblematik, U-Fold.

Ensamkommande flyktingbarn har uppmärksammats en del den senaste tiden men är inget nytt fenomen, under tidigare ”flyktingströmmar” har det också kommit barn ensamma till Sverige. Det som är ”nytt” nu är, förutom att det kommer barn från nya länder, det stora antalet som kommer. 2013 registrerades 3 852 barn, 2014 var siffran 7049 och för 2015 har det hittills kommit över 17 000 ensamkommande barn (de senaste sju dagarna över 2 300 barn).

(mer…)

Internetapotek – ett växande problem

lakemedelTidigare har fokus på problem med internethandel främst rört så kallade nätdroger. Men det finns en allt för lite uppmärksammad annan aspekt på problematiken – handeln med falska läkemedel.

I en artikel i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften The Lancet finns en intressant artikel. Det handlar om en rapport som tar upp utvecklingen och problematiken kring försäljning av receptbelagda läkemedel över internet. Handeln med falska läkemedel är omfattande, en mångmiljardindustri.

(mer…)

Intressant seminarium hos Brukarföreningen

sbfPå onsdagen i förra veckan hölls Svenska Brukarföreningens årliga seminarium i Stockholm. Årets tema var den viktiga frågeställningen: ”Är politisk ideologi och signaler viktigare än att rädda våra liv?”.

Seminariet bjöd på såväl intressanta panelsamtal som givande föreläsningar. Bland talarna fanns Magnus Linton (författare), Christina Gynnå Oguz (fd. departementsråd mm) och Mat Southwell (Technical advisor and global advocate on drugs and HIV).

(mer…)

RFHL kommenterar regeringens budget

dsRegeringens budget som presenterades igår innehåller en del bra förslag för utsatta grupper och ökad jämlikhet. Samtidigt saknas en hel del viktiga åtgärdsförslag för de ständigt bortglömda grupperna som är särskilt utsatta, individer med beroendeproblem och psykisk ohälsa.

RFHL ger regeringen både beröm och kritik i en debattartikel på Dagens Samhälle.

Kan man lita på forskning?

seroxatFrågan om man kan lita på forskning borde kunna besvaras med ett direkt och enkelt ”ja”. Och i tider då orden ”vetenskap” och ”evidens” betyder mycket för såväl politik som praktik borde det vara oomtvistat att man kan lita på den vetenskapliga forskning som publiceras i vetenskapliga artiklar. Särskilt när det handlar om behandlingsmetoder för livskritiska förhållanden.

I onsdags publicerade The BMJ (tidigare British Medical Journal) en ny analys av ”Studie 329”. Denna studie var en central studie i läkemedelsindustrins utveckling. Vad den nya forskningen avslöjar, samt avslöjanden om omständigheter kring förfarandet då denna forskning publicerades, är att det är långt ifrån självklart att svaret är ja på ovanstående fråga.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss