Stadgar

Stadgar för RFHL, Antagna vid RFHLs kongress i Riddarhyttan 2015

§1 Målsättning

Mom.1 RFHL är ett förbund som organiserar människor med beroende/missbruk, med psykisk ohälsa, som lever i social utsatthet eller som är intresserade av att arbeta med dessa frågor.
Mom 2 RFHL verkar för ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering. För att uppnå detta mål arbetar RFHL med att stärka de sociala rättigheterna som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta socialt utsatta gruppers organisering för att dessa ska kunna kämpa för sina rättigheter.
Mom 3 RFHL arbetar med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna som grund, samt är partipolitiskt obundet och religiöst neutralt.

§2 RFHL:s organisation

RFHL bedriver verksamhet på följande organisatoriska nivåer:
Riksförbundet
Medlemsförening som organiserar medlemmar över landet i särskild fråga
Medlemsförening på läns- eller regional nivå
Medlemsförening på lokal nivå
Ansluten grupp
Lokala ombud

§2a Medlemsförening

Mom. 1 Medlemsförening arbetar i enlighet med riksförbundets målsättning och de ytterligare riktlinjer valda organ lagt fast.
Mom. 2 Medlemsförening inväljs av förbundsstyrelsen.
Mom. 3 Medlemsförening skall anta stadgar som skall godkännas av förbundsstyrelsen.
Mom. 4 Medlemsförening skall senast en månad efter årsmöte till förbundsstyrelsen översända verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse avseende närmast föregående kalenderår.
Mom. 5 I varje medlemsförening skall finnas en medlemsansvarig.
Mom. 6 Medlemsförening skall registrera sina medlemmar i RFHL:s medlemsregister.
Mom. 7 Medlemsförening skall för varje registrerad medlem avlägga central medlemsavgift till förbundet.
Mom. 8 Riksförbundets revisorer har rätt att ta del av medlemsförenings räkenskaper.

§2b Ansluten grupp

Mom. 1 Ansluten grupp har uttryckt en vilja att vara en del av RFHL, gett viss verksamhetsbeskrivning och blivit invald av förbundsstyrelsen.
Mom. 2 Ansluten grupp delar värderingarna i § 1.
Mom. 3 Ansluten grupps arbetsformer regleras av gruppen själv.
Mom. 4 Stadgar, räkenskaper, verksamhetsberättelse behöver ej tillställas förbundet.
Mom. 5 Ansluten grupp har rätt till stöd och service från kansliet.
Mom. 6 Ansluten grupp kan ej få bidrag från RFHL.
Mom. 7 Ansluten grupp har ej rösträtt på RFHL:s kongress.

§2c Ombud

Mom. 1 Ett lokalt ombud är en eller flera personer som representerar RFHL i en stad/ort eller region där det inte finns en etablerad lokalförening.
Mom. 2 Villkoret för att bli ett lokalt ombud är att man vill arbeta tillsammans med oss för våra idéer.
Mom. 3 Det lokala ombudet är organisatoriskt knutet till förbundskansliet.
Mom. 4 Lokalt ombud har rätt till stöd och service från förbundet.

§3 Medlemskap

Mom.1 RFHL- medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift i en medlemsförening ansluten till RFHL, eller direkt till riksförbundet.
Mom. 2 Medlemskap erfordras för val till förbundsstyrelse, kongressombud och andra förtroendeuppdrag inom RFHL.
Mom. 3 Förbundets medlemsavgift fastställs av RFHL:s kongress.
Mom. 4 Förbundsstyrelsen äger rätt att utse enskild person som verkat för och i förbundets anda samt på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka förbundets sak till hedersmedlem. Nytillkomna hedersmedlemmar anmäls av förbundsstyrelsen på kongressen. Hedersmedlemskapet innebär medlemskap och prenumeration på tidningen Oberoende så länge personen önskar.

§4 Kongress

Mom. 1 Kongressen är RFHL:s högsta beslutande organ. Kongressen skall hållas vart tredje år i april månad.
Mom. 2 Medlemsförening med mindre än 50 medlemmar får utse ett ombud. Medlemsförening med 50 – 100 medlemmar får utse två ombud, medlemsförening med över 100 medlemmar får utse tre ombud. Framräkning av ombud görs av sittande förbundsstyrelse på antalet betalande medlemmar som vid månadsskiftet november – december året före kongress finns registrerade i det centrala medlemsregistret.
Mom.3 Anslutna grupper berättigas till ett kongressombud var med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt. Lokala ombud har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt på kongressen. Vid kongressen skall förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets förtroendevalda revisorer närvara.
Ombud, som tillika är medlem av förbundsstyrelsen äger inte rösträtt i frågor rörande förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse, ej heller i frågan rörande ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.
Övriga ledamöter av förbundsstyrelsen, förbundets revisorer och anställd personal äger yttrande- och förslagsrätt på kongressen. RFHL:s kongresser är offentliga.
Mom. 4 Val och omröstning sker öppet såvida inte annat beslutas. Vid lika röstetal avgör lotten. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat stadgas. Vid val av förbundsordförande gäller dock att en ordförandekandidat måste erhålla hälften av de avgivna rösterna plus en för att bli vald. Vid personval skall sluten omröstning tillämpas. Rösträtt får inte överlåtas.
Mom. 5 Senast fyra månader före kongressen skall RFHL:s medlemsföreningar få en första kallelse till kongressen med angivande av tid och plats samt antalet ombud som medlemsföreningen är berättigad till. Senast två månader före kongressen skall motioner samt de preliminära namnen på kongressombuden och deras suppleanter vara inrapporterade till förbundet. Kongresshandlingar skall vara ombuden samt medlemsföreningar tillhanda senast en månad före kongressen.
Mom. 6 Det ankommer på förbundsstyrelsen att redovisa den gångna kongressperiodens verksamhet, föreslå verksamhetsinriktning för den kommande kongressperioden samt besvara inkomna motioner. Enskild medlem, medlemsförening samt ansluten grupp har rätt att inge motion till kongressen.
Mom. 7 Vid ordinarie kongress skall alltid följande ärenden finnas på dagordningen:
1. Kongressens öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Frågan om kongressen är stadgeenligt utlyst
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av ordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt övriga redovisningshandlingar för den förflutna kongressperioden
7. Anmälan av revisionsberättelsen
8. Frågan om fastställande av balansräkning
9. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
10. Behandling av motioner och propositioner
11. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val av förbundsordförande
14. Val av vice ordförande
15. Val av förbundsstyrelse och suppleanter
16. Val av revisorer
17. Val av valberedning
18. Kongressens avslutning

§5 Extra kongress

Mom. 1 Extra kongress skall hållas när förbundsstyrelsen så beslutar eller på begäran av minst en tredjedel av medlemsföreningarna. Till extra kongress skall också revisorerna kallas.
Mom. 2 Extra kongress skall endast behandla sådana frågor som har föranlett dess sammankallande.
Mom. 3 Förbundsstyrelsen skall kalla till extra kongress senast två månader efter det att de formella kraven för att inkalla ordinarie kongress föreligger.
Mom. 4 Om deltagande, rösträtt och omröstningsförfarande eller andra frågor gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet vid ordinarie kongress.

§6 Förbundsstyrelsen

Mom. 1 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet och är under tiden mellan kongresserna förbundets högsta beslutande och verkställande organ. Förbundsstyrelsens arbete grundar sig på stadgar, program och kongressbeslut för RFHL.
Mom. 2 Förbundsstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden samt fyra suppleanter som träder in i den turordning som fastställts av kongressen. Suppleanter äger närvaro- yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens möten.
Mom. 3 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år och vid styrelsemötena skall protokoll föras.
Mom. 4 Om antalet styrelseledamöter under en kongressperiod minskar till antal så att beslutsmässigheten riskeras kan styrelsen i samråd med valberedningen, vid ett tillfälle under en kongressperiod, utse och tillsätta högst två ledamöter att sitta kongressperioden ut som röstberättigade ledamöter av styrelsen. Styrelsen och valberedningen ska vara eniga i sitt beslut om kandidaternas lämplighet.
Mom. 5 Kallelser och handlingar skall utsändas till styrelsens ledamöter senast en vecka före styrelsemötet, om inte speciellt viktiga ärenden motiverar kortare varsel.
Mom. 6 Förbundsstyrelsen har att tillsätta de utskott som den finner nödvändiga. Utskotten ansvarar inför förbundsstyrelsen.
Mom. 7 Förbundsstyrelsen ska utse ett verkställande utskott bestående av minst tre personer. Verkställande utskottet bereder ärenden som skall behandlas av förbundsstyrelsen, verkställer av styrelsen fattade beslut samt leder förbundskansliets arbete. Verkställande utskottet protokollför sina möten och lämnar fortlöpande protokollen till förbundsstyrelsen. Verkställande utskottet får besluta om summor upp till en beloppsnivå som förbundsstyrelsen fastställer.
Mom. 8 Vid oenigheter som kan leda till ohälsa bör medlare utifrån anlitas direkt.

§7 Förvaltning, revision och firmatecknare

Mom. 1 Riksförbundets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – 31 december.
Mom. 2 Förbundsstyrelsen skall före den 1 mars till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende närmast föregående verksamhetsår för granskning. Redovisningshandlingarna skall vara undertecknade av förbundsstyrelsen.
Mom. 3 Kongressen skall välja en föreningsrevisor med personlig suppleant för att granska att riksförbundet och styrelsen arbetar i linje med av kongressen fattade beslut. Därtill skall en kvalificerad revisor utses av förbundsstyrelsen för granskning av riksförbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning.
Mom. 4 De år riksförbundet inte håller kongress skall den av förbundsstyrelsen utsedda revisorn granska förbundsstyrelsens redovisningshandlingar för föregående verksamhetsår samt ge kommande kongress beslutsrätt i frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen.
Mom. 5 Riksförbundets firma tecknas av dem – två i förening – som förbundsstyrelsen utser.

§ 8 Valberedning

Mom. 1 Valberedningen skall bestå av minst en och högst tre ledamöter med en sammankallande.
Mom. 2 Valberedningen skall till nästvarande kongress lägga förslag till ny förbundsordförande, vice förbundsordförande, sju förbundsstyrelseledamöter samt fyra suppleanter.
Mom. 3 Valberedningen skall till nästvarande kongress lägga förslag till nya revisorer och till ny valberedning.
Mom. 4 Valberedningen skall i sitt arbete med att hitta nya kandidater till förtroendeposterna ta olika hänsyn för att få till en så bra spridning som möjligt beträffande kön, geografisk hemvist, intressen för olika sakfrågor förbundet arbetar med, egen erfarenhet av missbruk/beroende, psykisk ohälsa eller social utsatthet, utbildningsnivå samt andra mått valberedningen anser vara viktigt för RFHLs utveckling.
Mom. 5: Valberedningens förslag är en del av kongresshandlingarna och måste därför vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor innan kongress.
Mom. 6: Rätten att nominera delegater gäller till dess att valet genomförs.
Mom. 7 Valberedningen har rätt att närvara vid all verksamhet riksförbundet anordnar.
Mom. 8 Valberedningens ledamöter får inte inneha styrelse- eller revisorsuppdrag inom riksförbundet.

§9 Uteslutning

Mom. 1 Medlem som motarbetar förbundets målsättning eller medvetet bryter mot RFHL:s stadgar och därigenom skadar RFHL:s verksamhet kan uteslutas av förbundsstyrelsen. Ett uteslutningsbeslut skall meddelas den berörde inom två vecka. Om ej så sker är beslutet ogiltigt. Utesluten medlem stängs med omedelbar verkan av från föreningsverksamheten. Utesluten medlem kan inom trettio dagar överklaga beslutet till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen skall i sådant fall på närmast följande förbundsstyrelsemöte upphäva eller fastställa beslutet. Vid uteslutning av enskild medlem fordras alltid två tredjedels majoritet – såväl på medlemsföreningens möte som på förbundsstyrelsens. Direktansluten medlem kan uteslutas av förbundsstyrelsen.
Mom. 2 Medlemsförening eller ansluten grupp som uppenbart motarbetar RFHL:s målsättning kan uteslutas av förbundsstyrelsen. Vid uteslutning av medlemsförening eller ansluten grupp krävs tre/fjärdedels majoritet vid förbundsstyrelsens möte. Utesluten medlemsförening stängs med omedelbar verkan av från föreningsverksamheten men kan överklaga beslutet vid nästkommande kongress. Ansluten förening kan ej överklaga uteslutningsbeslut på nästa kongress

§ 10 Stadgeändring

Mom. 1 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kongressen med två/tredjedels majoritet eller två på varandra följande kongresser, varav den ena måste vara ordinarie.
Mom. 2 Uppstår tvist om hur RFHL:s stadgar skall tolkas så tolkar förbundsstyrelsen stadgan under löpande kongressperiod. Vid första kongress efter en stadgetvist avgörs frågan.

§ 11 Upplösning

Mom. 1 Beslut om RFHL:s upplösning kan bara fattas av kongress eller extra kongress.
Mom. 2 Beslut om upplösning på kongress kräver tre/fjärdedels majoritet.
Mom. 3 Vid beslut om RFHL:s upplösning skall kvarvarande medel överlämnas till ändamål som ligger i linje med RFHLs målsättning.
Mom. 4 Upplösning av medlemsförening skall alltid ske i samråd med förbundet. Kvarstående medel i medlemsförening som upplöses tillfaller förbundet. Ansluten grupp bestämmer själva hur deras resterade medel ska användas.

Samarbetspartners

Följ oss