Stadgar

Stadgar, Riksförbundet RFHL

Antagna vid Riksförbundets årsmöte, den 28 april 2018

§1 Målsättning

Mom. 1 RFHL är ett förbund som organiserar människor som använder eller innehar ett bruk av läkemedel/narkotika och/eller med psykisk ohälsa och/eller lever i social utsatthet eller som är intresserade av att arbeta med dessa områden.

Mom. 2 RFHL verkar för ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering. För att uppnå detta mål arbetar RFHL med att stärka de sociala rättigheterna som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta socialt utsatta gruppers organisering för att dessa ska kunna kämpa för sina rättigheter.

Mom. 3 RFHL arbetar utifrån FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, samt är partipolitiskt och religiöst obundet

§2 RFHL:s organisation

RFHL bedriver verksamhet på följande organisatoriska nivåer:

Riksförbundet
Medlemsförening som organiserar medlemmar över hela landet.
Medlemsförening på läns- eller regional nivå.
Medlemsförening på lokal nivå.
Ansluten grupp.
Lokala ombud.

§2a Medlemsförening

Mom. 1 Medlemsförening arbetar i enlighet med riksförbundets målsättning och de ytterligare riktlinjer valda organ fastställt.

Mom. 2 Medlemsförening väljs in av förbundsstyrelsen.

Mom. 3 Medlemsförening skall anta stadgar som skall godkännas av förbundsstyrelsen.

Mom. 4 Medlemsförening skall senast en månad efter årsmöte till förbundskansliet översända verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse avseende närmast föregående kalenderår.

Mom. 5 I varje medlemsförening skall finnas en medlemsansvarig

Mom. 6 Medlemsförening skall registrera sina medlemmar i sina medlemsregister.

§2b Ansluten grupp

Mom. 1 Ansluten grupp har uttryckt en vilja att vara en del av RFHL, gett viss verksamhetsbeskrivning och blivit invald av förbundsstyrelsen.

Mom. 2 Ansluten grupp delar värderingarna i SI.

Mom. 3 Ansluten grupps arbetsformer regleras av gruppen själv.

Mom. 4 Stadgar, verksamhetsberättelse skall tillsättas förbundskansliet.

Mom. 5 Ansluten grupp har rätt till stöd och service från förbundskansliet.

Mom. 6 Ansluten grupp har förslag och yttranderätt samt rösträtt på RFHL:s kongress.

§2c Ombud

Mom. 1 Ett ombud är en eller flera personer som representerar RFHL i en stad/ort eller region där det inte finns en etablerad lokalförening.

Mom. 2 Villkoret för att bli ett ombud är att man vill arbeta tillsammans med oss för våra idéer.

Mom. 3 Ombudet är organisatoriskt knutet till förbundskansliet.

Mom. 4 Ombud har rätt till stöd och service från förbundet.

§3 Medlemskap

Mom. 1 RFHL – medlemskap erhålls genom erläggande av medlemsavgift i en medlemsförening ansluten till RFHL.

Mom. 2 Medlemskap erfordras för val av förbundsstyrelse, kongressombud och andra förtroendeuppdrag inom RFHL.

Mom. 3 Förbundsstyrelsen äger rätt att utse enskild person som verkat för och i förbundets anda samt på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att stärka RFHL till hedersmedlem.

Nytillkomna hedersmedlemmar presenteras av förbundsstyrelsen vid ordinarie kongress. Hedersmedlemskap innebär permanent medlemskap i RFHL

§4 Kongress

Mom. 1 Kongressen är RFHL:s högst beslutande organ. Kongressen skall hållas vart annat år i april månad.

Mom. 2 Röstberättigad medlem med mindre än 50 medlemmar får utse ett ombud.

Röstberättigad medlem med 50 – 100 medlemmar får utse två ombud, röstberättigad medlem med över 100 medlemmar får utse 3 ombud. Framräkning av ombud görs av förbundskansliet på antalet inrapporterade medlemmar som vid månadsskiftet november-december året före kongressen finns registrerade i det centrala medlemsregistret.

Mom. 3 Vid kongressen bör förbundsstyrelsens ledamöter och förbundets förtroendevalda revisorer närvara.

Ombud, som tillika är medlem av förbundsstyrelsen äger inte rösträtt i frågor rörande förbundsstyrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse, ej heller i frågan rörande ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Övriga ledamöter av förbundsstyrelsen, förbundets revisor och anställd personal äger yttrande- och förslagsrätt på kongressen. RFHL:s kongresser är offentliga på det sätt som förbundsstyrelsen väljer.

Mom. 4 Val och omröstning sker öppet såvida inte annat beslutas. Vid lika röstetal avgör lotten. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid val av förbundsordförande gäller dock att en ordförandekandidat måste erhålla hälften av de avgivna rösterna plus en för att bli vald. Vid personval skall sluten omröstning tillämpas.

Mom. 5 Senast fyra månader före kongressen skall RFHL:s röstberättigade medlem få en första kallelse till kongressen med angivna datum för kongressen samt antalet ombud som röstberättigad medlem är berättigad till. Senast två månader före kongressen skall motioner samt de preliminära namnen på kongressombuden och deras suppleanter vara inrapporterade till förbundet. Kongresshandlingar skall vara ombuden samt medlemsföreningar tillhanda senast två veckor vid kongressen.

Mom. 6 Det ankommer på förbundsstyrelsen att redovisa den gångna kongressperiodens verksamhet, föreslå verksamhetsinriktning för den kommande kongressperioden samt besvara inkomna motioner. Enskild medlem, medlemsförening samt ansluten grupp har rätt att inge motion till kongressen.

Mom. 7 Vid ordinarie kongress skall alltid följande ärenden finnas på dagordningen:
1. Kongressens öppnande
2. Upprop och fastställande av röstlängd
3. Frågan om kongressen stadgeenligt utlyst
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av ordförande, sekreterare, justerare samt rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt övriga redovisningshandlingar från den förflutna kongressperioden
7. Anmälan av revisionsberättelsen
8. Frågan om fastställande av balansräkning
9. Frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
10. Behandling av motioner och propositioner
11. Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsinriktning
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val av förbundsordförande
14. Val av vice ordförande
15. Val av förbundsstyrelse och suppleanter
16. Val av föreningsrevisor
17. Val av valberedning
18. Kongressens avslutning

§5 Extra kongress

Mom. 1 Extra kongress skall hållas när förbundsstyrelsen så beslutar eller på begäran av minst en tredjedel av medlemsföreningarna.

Mom. 2 Extra kongress skall endast behandla sådana frågor som har föranlett dess sammankallande.

Mom. 3 Om deltagande, rösträtt och omröstningsförfarande eller andra frågor gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet vid ordinarie kongress.

§6 Förbundsstyrelsen

Mom. 1 Förbundsstyrelsen leder förbundets verksamhet och är under tiden mellan kongresserna förbundets högsta beslutande och verkställande organ. Förbundsstyrelsens arbete grundar sig på stadgar, program och kongressbeslut för RFHL.

Mom. 2 Förbundsstyrelsen består av sju ordinarie ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande samt två suppleanter som träder in i den turordning som fastställts av kongressen. Suppleanter äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid förbundsstyrelsens möten.

Mom. 3 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande, vid lika röstantal har ordförande utslagsröst. Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år och vid styrelsemötena skall protokoll föras.

Mom. 4 Om antalet styrelseledamöter under en kongressperiod minskar till antal så att
beslutsmässigheten riskeras kan styrelsen i samråd med valberedningen, vid ett tillfälle under en kongressperiod, utse och tillsätta högst två ledamöter att sitta kongressperioden ut som röstberättigade ledamöter av styrelsen. Styrelsen och valberedningen ska vara eniga i sitt beslut om kandidatemas lämplighet.

Mom. 5 Kallelser och handlingar skall utsändas till styrelsens ledamöter senast en vecka före styrelsemötet, om inte speciellt viktiga ärenden motiverar kort varsel.

Mom. 6 Förbundsstyrelsen har att tillsätta de utskott som den finner nödvändiga. Utskotten ansvarar inför verkställande utskottet.

Mom. 7 Förbundsstyrelsen ska utse ett verkställande utskott bestående av förbundsordförande, kanslichef samt en person knuten till förbundskansliet. Verkställande utskottet bereder ärenden som skall behandlas av förbundsstyrelsen, verkställer av styrelsen fattade beslut samt leder förbundskansliets arbete. Verkställande utskottet protokollför sina möten och lämnar fortlöpande protokollen till förbundsstyrelsen. Verkställande utskottet får besluta om summor upp till en beloppsnivå som förbundsstyrelsen fastställer.

§7 Förvaltning, revision och firmatecknare

Mom. 1 Riksförbundets räkenskapsår omfattar tiden den 1 januari – 31 december.

Mom. 2 Förbundsstyrelsen skall före den 1 mars till av förbundsstyrelsens utsedd auktoriserad revisor överlämna verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende närmast föregående verksamhetsår. Redovisningshandlingarna skall vara undertecknade av förbundsstyrelsen.

Mom. 3 Kongressen skall välja en föreningsrevisor samt suppleant för att granska att riksförbundet och styrelsen arbetar i linje med av kongressen fattade beslut. Därtill skall en auktoriserad revisor utses av förbundsstyrelsen för granskning av riksförbundets räkenskaper.

Mom. 4 De år riksförbundet inte håller kongress skall de i förbundet utsedda revisorer granska förbundsstyrelsens redovisningshandlingar för föregående verksamhetsår samt ge kommande kongress beslutsrätt i frågan om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen.

Mom. 5 Riksförbundets RFHL:s firma tecknas två i förening.

§8 Valberedning

Mom. 1 Valberedningen skall bestå av minst en och högst tre ledamöter med en sammankallande.

Mom. 2 Valberedningen skall till nästvarande kongress lägga förslag till förbundsordförande, vice förbundsordförande, fem förbundsstyrelseledamöter samt två suppleanter.

Mom. 3 Valberedningen skall till nästvarande kongress lägga förslag till ny föreningsrevisor och till ny valberedning.

Mom. 4 Valberedningen skall i sitt arbete med att hitta nya kandidater till förtroendeposterna ta olika hänsyn för att få till en så bra spridning som möjligt beträffande kön, intressen för olika sakfrågor förbundet arbetar med, egen erfarenhet av beroende, psykisk ohälsa eller social utsatthet, utbildningsnivå samt andra mått valberedningen anser vara viktigt för RFHL:s utveckling.

Mom. 5 Valberedningens förslag är en del av kongresshandlingarna.

Mom. 6 Rätten att nominera delegater gäller till dess att valet genomförs.

Mom. 7 Valberedningen har rätt att närvara vid all verksamhet riksförbundet anordnar.

Mom. 8 Valberedningens ledamöter får inte inneha styrelse- eller revisorsuppdrag inom riksförbundet.

§9 Uteslutning

Mom. 1 Enskild medlem som motarbetar förbundets målsättning eller medvetet bryter mot RFHL:s stadgar och därigenom skadar RFHL:s verksamhet kan uteslutas av förbundsstyrelsen. Ett uteslutningsbeslut skall meddelas den berörde inom en månad. Om ej så sker är beslutet ogiltigt. Utesluten medlem stängs med omedelbar verkan av från föreningsverksamheten. Utesluten medlem kan inom trettio dagar överklaga beslutet till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen skall i sådant fall på närmast följande förbundsstyrelsemöte upphäva eller fastställa beslutet. Vid uteslutning av enskild medlem fordras alltid två tredjedels majoritet – av förbundsstyrelsen.

Mom. 2 Medlem som uppenbart motarbetar RFHL:s målsättning kan uteslutas av förbundsstyrelsen. Vid uteslutning av medlem krävs tre/fjärdedeIs majoritet vid förbundsstyrelsens möte. Utesluten medlem stängs med omedelbar verkan av från föreningsverksamheten men kan överklaga beslutet vid nästkommande kongress.

§10 Stadgeändring

Mom. 1 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av kongressen med två/tredjedels majoritet eller två på varandra följande kongresser, varav den ena måste vara ordinarie.

Samarbetspartners

Följ oss