RFHL

RFHL är ett intressepolitiskt förbund grundat 1965, som arbetar för målet ”Ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”. RFHL skall verka för att motverka den stigmatisering som präglar samhällets attityder mot människor som lever i utanförskap, av olika anledningar, samt att arbeta för en helhetssyn på människan där man inte reduceras till sitt problematiska beroende – till en ”missbrukare”.

RFHL utläses ”Riksförbundet för hjälp åt läkemedels och narkotikabrukare”.

RFHL står för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, vilket utgör en grundläggande princip.

Rättigheter uttrycks i såväl våra grundlagar som i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Frigörelse från förtryck som kan komma från till exempel droger, partners, samhällsstrukturer och repressiva myndigheter, etc.

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Att ha god hälsa innebär även att man har ett meningsfullt liv med gemenskap och upplevd livskvalitet. Hälsa är ett tillstånd som påverkas av en rad faktorer, inre som yttre. En persons livsvillkor samverkar med hälsotillståndet.

Likabehandling innebär att våra medlemsgrupper ska ha lika stort inflytande och delaktighet som andra grupper i samhället i allmänhet, och över verksamheter som rör oss och våra problem i synnerhet.

Levnadsvillkoren påverkar hälsan. Det är endast individen själv som kan definiera vad som är livskvalitet för hen.

RFHL skall verka för en avkriminalisering av människor som använder illegal narkotika och att ”Harm Reduction”-åtgärder blir ett brett och växande komplement till den vård och behandling som erbjuds idag.

Att människor som använder läkemedel eller narkotika och/eller med en psykisk ohälsa får samma möjligheter vad gäller valfrihet i vård och behandling.

Förbundet består idag av 23 lokalavdelningar och föreningar. Förbundets övergripande arbete bedrivs från vårt förbundskansli. För kontaktuppgifter, se denna sida.

Samarbetspartners

Följ oss