För ett samhälle utan social diskriminering

RFHL

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som enligt våra stadgar arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”.

RFHL utläses ”Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling”.

Rättigheter är våra verktyg, Frigörelse och Hälsa våra mål och Likabehandling utgör en grundläggande princip.

Rättigheter uttrycks i såväl våra grundlagar som i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Frigörelse från förtryck som kan komma från till exempel droger, partners, samhällsstrukturer och repressiva myndigheter, med mera.

Hälsa är inte bara frånvaro av sjukdom. Att ha god hälsa innebär även att man har ett meningsfullt liv med gemenskap och upplevd livskvalitet. Hälsa är ett tillstånd som påverkas av en rad faktorer, inre som yttre. En persons livsvillkor samverkar med hälsotillståndet. Levnadsvillkoren påverkar hälsan och omvänt. Det är endast individen själv som kan definiera vad som är livskvalitet för hen.

Likabehandling innebär att våra medlemsgrupper ska ha lika stort inflytande och delaktighet som andra grupper över samhället i allmänhet, och över verksamheter som rör oss och våra problem i synnerhet.

RFHL är uppbyggt enligt enkla demokratiska principer: En förbundsstyrelse, som utses av kongress vart tredje år, leder förbundsarbetet. Lokala föreningar, med egna styrelser, driver det lokala arbetet utifrån de förutsättningar som finns på orten och vilken intresseinriktning som de aktiva har. Det kan betyda att man har mer eller mindre betoning på läkemedelsfrågan eller narkotikafrågan. Lokalt sker också arbete in mot landets häkten och fängelser för stöd till bättre frigivning men också för att hjälpa till att driva rättsfrågor för intagna.

Förbundet består idag av 23 lokalavdelningar och föreningar. Förbundets övergripande arbete bedrivs från vårt förbundskansli. För kontaktuppgifter, se denna sida.

Samarbetspartners

Följ oss