RFHL verkar för

Här visar vi i punktform vad RFHL vill inom våra profilområden! Under varje lista finns länk till en längre text på respektive område.

Läkemedel

 • Att totalkonsumtionen av beroendeskapande läkemedel ska minska
 • Att tillgången till samtalsbehandling ska öka – och att regionala skillnader ska minska
 • Att läkemedel ska ingå i behandlingsutbudet – men inte nödvändigtvis vara första alternativ
 • Att kunskapen om biverkningar ska öka bland vårdpersonalen och att människor med biverkningsproblem ska tas på allvar
 • Att Sverige ska bli bättre på att samla in information om biverkningar från patienter
 • Att ett minskat läkemedelsberoende ska tas med som ett tolfte folkhälsomål
 • Att det ska ställas krav på den psykiatriska vården att den tar hänsyn till patienters önskemål vid val av behandling och tar till sig patienters uppfattningar om vad kvalitet är

Läs mer om vad RFHL vill när det gäller Läkemedel

Beroendevård

 • Det måste finnas god tillgång till avgiftning över hela landet, med separata platser för kvinnor och män. Så ser det inte ut idag.
 • Vårdformerna måste förbättras. Det räcker inte med att vårdgivare erbjuder en och annan åtgärd som finns med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Det är även viktigt att ett bra bemötande betonas. Och ett bättre och bredare utbud måste vara väl utbyggt över hela landet.
 • Idag finns ofta rätt till bra beroendevård enbart ”på papperet”. RFHL betonar att bra beroendevård förutom ovanstående innebär rätt till individbaserat stöd och behandling som utgår från den enskildes erfarenheter, problemformulering och önskningar. En bra beroendevård begränsas inte av tid eller ekonomi som sker idag.
 • Tillgång till LARO-behandling måste finnas väl utbyggd över hela landet, inklusive inom såväl kriminalvården som tvångsvården.
 • Brukarinflytandet och brukarmedverkan måste öka för att förbättra vårdens metoder, kvalitet och resultat. Dagens ”brukarenkäter” har, enligt forskning, visat sig ge en falsk bild av beroendevården. Det instrumentet måste förbättras och dessutom är reellt brukarinflytande och brukarmedverkan mer än enkäter och informationsutbyte under brukarrådsträffar.

Läs mer om vad RFHL vill när det gäller Beroendevård

Socialpolitik

 • Att människor ska ses som medborgare med rättigheter och inte som kunder på en marknad
 • Att sociala ersättningar och bidrag ska höjas i nivå med Sveriges prisutveckling
 • Att myndigheternas och samhällets fördomar mot och diskriminering av människor med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa upphör
 • Att personer med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa får samma villkor som andra vad det gäller valfrihet i vården
 • Att den somatiska vården förbättras för människor med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa
 • Att våldsutsatta kvinnor med beroendeproblematik måste få det skydd och stöd som de behöver
 • Att kunskapen om våld i nära relationer ökar hos myndigheter och civilsamhället

Läs mer om vad RFHL vill när det gäller Socialpolitik

Samarbetspartners

Följ oss