För ett samhälle utan social diskriminering

Äldre och läkemedel

När vi blir äldre förändras kroppen vilket gör att känsligheten för mediciner ökar och därmed risken för biverkningar. Kroppens förmåga att ta upp, fördela, bryta ned och utsöndra läkemedel försämras. Fettlösliga läkemedel, till exempel många psykofarmaka, fördelar sig då i en större del av kroppen. Detta gör att de ligger kvar och verkar längre. Vidare försämras nedbrytningen i både lever och njurar. Ett ytterligare problem är att läkemedel nästan alltid testas på unga friska män och kunskaper om hur ett visst läkemedel påverkar äldre saknas. En hel del problem skulle kunna undvikas om läkare initialt skrev ut lägsta möjliga dos.

Fler läkemedel, fler och allvarligare biverkningar

Behovet av läkemedel ökar med stigande ålder. Under de senaste åren har många nya läkemedel tagits fram som innebär en större möjlighet att behandla äldres sjukdomar och besvär. Många gamla behandlas idag med flera läkemedel som medför positiva effekter. Men med ett ökat antal läkemedel ökar också risken för oönskade biverkningar och negativa kombinationseffekter. Vissa läkemedel krockar med varandra och på grund av det kan deras effekt öka eller minska. Enligt Socialstyrelsen blir varje år cirka 35 000 äldre så sjuka av sina läkemedel att de måste få sjukhusvård, men med rätt åtgärder går det att förebygga runt 60 procent av sjukhusinläggningarna.

Läkarens rekommendationer

Alla sjukvårdsguider säger att det är mycket viktigt att äldre följer läkarens rekommendationer. Men det är inte helt okomplicerat. Undersökningar visar att äldre får många läkemedel, ofta av olika läkare som inte har koll på vilka mediciner som personen redan har.

RFHL är precis som många andra mycket kritiska till att det går till såhär: att äldre som redan är sköra, drabbas oftare och hårdare av biverkningar och får dåliga rekommendationer i sjukvården. Det är inte enkelt att ge heltäckande råd, men det finns några frågor som äldre eller anhöriga kan ställa till läkaren för att minska risken att få olämpliga läkemedelsråd.

Koll på läkemedel är en satsning som drivs gemensamt av Apoteket, Pensionärernas riksorganisation (PRO) och SPF Seniorerna. På deras hemsida www.kollpalakemedel.se finns två broschyrer: ”Kloka rättigheter” och ”Kloka frågor” som berättar om vilka rättigheter man har som patient, när det gäller läkemedelsbehandling samt ger förslag på viktiga frågor som man bör ställa om sin medicinering, när man besöker läkaren.

Några frågor som du kan ställa är:

 • Vad är behandlingsmålet för det läkemedel som du skriver ut?
 • När och hur skall du följa upp om behandlingsmålet har nåtts?
 • Hur vet jag att jag har nytta av den här medicinen?
 • Vilka är de vanligaste biverkningar som kan jag få? Vad gör jag då?
 • Jag har många mediciner. Tar du ansvar för att de passar ihop?
 • Det finns läkemedel som Socialstyrelsen säger är olämpliga för äldre. Är det några av dem som jag har?

Läkemedel som Socialstyrelsen avråder från

Socialstyrelsen ger ut en lista med läkemedel som äldre bör undvika om inte det finns särskilda skäl. Läkemedlen är till exempel långverkande lugnande medel och sömnmedel samt läkemedel som orsakar biverkningar som förvirring eller störningar på de kognitiva förmågorna; minne, inlärning, uppmärksamhet och koncentration. Ansträngningarna för att minska förskrivningen av olämpliga läkemedel till äldre har gett tydliga resultat. Sedan 2005 går det att se en minskning av användningen med 41 procent i gruppen över 75 år.

Läkemedel du ska vara uppmärksam på

 • Sömnmedel eller lugnande medel – kan ge dåsighet som leder till fall. Gäller särskilt patienter som behöver gå upp på nätterna för att kissa (prostatapatienter).
 • Smärtstillande (opioider) – som kan ge dåsighet och fall
 • Läkemedel mot psykiska störningar – kan ge förvirring
 • Smärtstillande (NSAID) –  kan ge magblödningar
 • Blodtrycksmediciner – kan ge blodtrycksfall och svimning
 • Blodförtunnande – kan ge risk för blödningar

Samarbetspartners

Följ oss