Friska tvingas till fortsatt vård inom psykiatrin

I Sverige är det en officiell hemlighet att friska människor tvångsvårdas i psykiatrin. När den offentliga utredningen ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård”presenterades nyligen förväntade vi oss förslag på lösningar på denna rättsskandal. Av detta blev intet. Utredningens förslag innebär istället försämringar i rättssäkerheten för dessa patientgrupper. Det skriver Dennis Aberos och Per Sternbeck, RFHL.

Läs debattartikeln på SvD!

500 kronor extra per månad gjorde dem friskare

Bättre ekonomi kan ha större effekt mot psykisk ohälsa än mediciner, visar en färsk undersökning hos Blekinge kompetenscentrum.

Hundra Karlskronabor med psykiska sjukdomar, och som ekonomiskt lever på marginalen, fick under nio månader 500 kronor extra per månad utan krav på motprestation eller redovisning. När deras livskvalitet mättes under och efter studien fann man att gruppen gjorde betydliga förbättringar i fråga om ångest och depressionssymtom, rapporterar P4 Blekinge.

Överraskande var också att försökspersonernas behov av sluten psykiatrisk vård minskade kraftigt under studiens gång, enligt undersökningens vetenskapliga ledare Alain Topor.

Jag tror att för vissa människor kan pengar vara en väsentlig del i att de får en bättre psykisk hälsa. Det visar sig att en del av det som vi inom psykiatrin tror är psykiska problem kanske är sociala problem, säger han.

Läs mer

Strikta regler tvingar heroinister till självmedicinering

Forskare vid Malmö högskola identifierar en rad hinder för framgångsrik substitutionsbehandlingen i en ny studie. Det svenska behandlingssystemet exkluderar vissa patientgrupper, vilket innebär ökad utsatthet samtidigt som det göder den illegala marknaden för preparat som metadon och buprenorfin.

Nästan var tredje person som är heroinberoende har erfarenhet av att självmedicinera med metadon eller buprenorfin under längre perioder. Torkel Richert och Björn Johnson, båda forskare vid Malmö högskola, identifierar i en ny studie flera avgörande hinder för framgångsrik substitutionsbehandling.

(mer…)

Landstinget vill ha sprututbytesprogram i Sörmland

Landstinget Sörmland kommer göra en ny kartläggning av kommunernas inställning till sprututbytesprogram, berättar P4 Radio Sörmland.

Landstingsrådet Thomas af Bjur, (FP) säger att hälso- och sjukvårdschefen kommer få ett uppdrag i mars om att ta kontakt med länets kommuner och sondera terrängen.

Landstinget ska undersöka möjligheten att dela ut rena sprutor till människor som missbrukar droger och riskerar att smittas av sjukdomar som hepatit och hiv.

(mer…)

Beroendets uppkomst

Johann Hari: Beroendets uppkomst och dess anledningar

Det är nu etthundra år sedan droger började förbjudas. Genom detta långa sekel av krig mot drogerna har vi fått höra en historia om beroende från såväl lärare som staten. Denna historia sitter så djupt hos oss att vi tar den för given. Det verkar självklart och sant. Innan jag, för tre och ett halvt år sedan påbörjade min resa på 4000 mil inför min kommande bok Chasing The Scream: The First And Last Days Of The War on Drugs, för att ta reda på vad det var som drev kriget mot drogerna, trodde jag också att det var sant. Det som jag lärde mig på vägen var att nästan allt som vi har fått höra om beroende är fel – och det finns en helt annan historia som väntar oss, om vi är redo att höra den.

Om vi verkligen tar till oss den nya historien, kommer vi behöva förändra mycket mer än bara kriget mot drogerna. Vi kommer behöva förändra oss själva.

(mer…)

”Inför sprututbyte i hela landet!”

Över 800 narkotikamissbrukare smittas varje år i Sverige av den allvarliga leversjukdomen hepatit C. Därför menar Folkhälsomyndigheten i en ny rapport att sprututbyte bör införas i hela landet i kampen mot spridningen.

Läs hela artikeln och se inslaget i Svt.

Deprimerade äldre blir inte hjälpta av SSRI

Många äldre med depression blir inte hjälpta av antidepressiva läkemedel. Däremot kan psykologisk behandling som problemlösningsterapi lindra depressionssymtomen hos personer över 65 år. Det konstaterar SBU i en ny rapport.

Läs hela artikeln i Läkartidningen

Reaktioner på vårt temanummer om ADHD

Då vårt sista nr av Oberoende väckte starka reaktioner i många olika kretsar bl.a. Attention så tycker jag det är på sin plats att de som företräder människor med adhd-diagnoser får möjlighet att ge sin syn på detta temanummer. Därför publicerar vi detta brev dels på hemsidan och dels i nästa nummer av Oberoende.

Inger Forsgren

Ordförande RFHL

Attentions svar

RFHL:s temanummer om ADHD beskriver ADHD-behandling som ett sätt att medicinera bort samhällsproblem. Det är ett återkommande tema i flera av artiklarna och även beskrivningen på förstasidan. Vi på riksförbundet Attention reagerar på hur ADHD och läkemedelsbehandling beskrivs och vilka slutsatser som dras i tidningen.

Forskningen kring ADHD har i många år sett att ADHD till stor del beror på en medfödd brist i dopaminnivåerna i hjärnan. Dopaminbristen ligger bakom många ADHD-symtom och läkemedelsbehandlingen med centralstimulerande medel avser att minska denna brist. Behandlingen bidrar till att förbättra uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

Frågan vi ställer oss är varför detta är så kontroversiellt att man ägnar en hel tidning åt det? Brist på dopamin är inblandat i många tillstånd t ex Parkinson och RLS (Restless-legs-syndrome), och dessa behandlas med läkemedel som stimulerar dopaminreceptorerna i hjärnan. Ändå uppmärksammas dessa somatiska diagnoser inte i tidningen. Vi undrar varför. Vad är egentligen skillnaden? Vår tolkning av artiklarna i tidningen Oberoende är att medicin i form av dopaminersättning ifrågasätts när det handlar om behandling av psykiatriska tillstånd, till skillnad mot fysiska sjukdomar där det inte ifrågasätts överhuvudtaget.

Kontroverserna kring ADHD-diagnosen är inte nya och diagnosen har ifrågasatts länge både på samhällsnivå och bland enskilda tyckare. ”Är det inte ändå lite spring i benen som är problemet?”, ”Om du bara skärper till dig så kan du klara det.” En av de senaste trenderna är att ifrågasätta ADHD utifrån perspektivet ”är det rimligt att det är så många som får diagnos?”. Den som ifrågasätter diagnosen kan då med förenklingar påstå att ”alltför många får diagnos”, utan att behöva ange hur många som verkligen borde få diagnosen. Kritik mot diagnosen och dess medicinering kan också beskrivas som omsorg om de feldiagnostiserade individerna, och de som ifrågasätter kritikern kan utmålas som godtrogna och naiva. Precis som i tidningen Oberoende.

Frågan om samhällsproblem är intressant, men vi menar att artikelskrivaren angripit frågeställningen utifrån fel perspektiv. Det utopiska samhälle som Lundström efterfrågar, där personer med ADHD får allt stöd de behöver existerar inte. Skolan ser ut som den gör, precis som alla andra delar av samhället som dessa grupper kommer i kontakt med. Elever med ADHD kan inte välja om de ska ha nedsättningen eller inte. De tvingas förhålla sig till den omgivning som de lever i och anpassa sig till rådande samhälle. Vi som förbund konstaterar att om elever med ADHD ska klara den skola som finns idag kan läkemedelsbehandling vara nödvändig.

Risken för att hamna i missbruk och kriminalitet är högre för personer med ADHD-diagnos. Även risken att råka ut för trafikolyckor, självskadebeteende, ätstörningar eller suicid är förhöjd. Risken för dessa problem minskar vid läkemedelsbehandling. Tidningen Oberoende beskriver detta som att man vill medicinera bort ett samhällsproblem.

Vi kan bara beklaga att tidningen väljer att lyfta de fördomar som finns om medicinering av ADHD istället för att försvara utsatta människors behov av behandling. Frågan är om man vill hjälpa eller stjälpa en redan utsatt grupp, som inte bara ska leva med svårigheterna av att ha kognitiva nedsättningar utan också ska leva med samhällets fördömande och fördomar kring läkemedelsbehandling. Det är det riktiga samhällsproblemet, menar vi.

Anna Norrman, intressepolitisk talesman, Riksförbundet Attention

Patienter har inget med läkemedel att göra

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet kommer idag en nyhet om att statssekreteraren Agneta Karlsson ”tar emot ett femtontal aktörer för att gemensam utarbeta en nationell plattform för det fortsatta arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet.”

(mer…)

Mer tid åt patienten löser svåra missbruksproblem

Flera läkare och många diagnoser gör att vården missar grundorsaken till patienters besvär, menar överläkare Olof Blix efter rapportering om Anna som missbrukat läkemedel i många år.

– När man ser en kaskad av sådana här diagnoser inom samma område då tänker jag att det här handlar om att man helt enkelt inte har riktigt koll på vad egentligen är för grundorsak. Och det jag ser när man behandlar med benzodiazepiner så skymmer man ofta sikten på ursprungsproblemet, säger överläkare Olof Blix.

Läs artikeln och lyssna på inslaget i Sveriges Radio.

Samarbetspartners

Följ oss